Skip to content
Home » Cookies Sessionstorage Và Localstorage: Tận Dụng Lợi Ích Của Ba Công Cụ Quan Trọng Trong Lưu Trữ Trình Duyệt

Cookies Sessionstorage Và Localstorage: Tận Dụng Lợi Ích Của Ba Công Cụ Quan Trọng Trong Lưu Trữ Trình Duyệt

JavaScript Cookies vs Local Storage vs Session Storage

Cookies Sessionstorage And Localstorage

Cookies, sessionStorage và localStorage là những công cụ mạnh mẽ trong việc lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web. Mỗi công cụ này có những đặc điểm và ứng dụng khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm, cách sử dụng và ưu điểm hạn chế của cookies, sessionStorage và localStorage.

1. Khái niệm và công dụng của cookies:
Cookies là những tệp tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt web của người dùng. Khi bạn truy cập một trang web, các cookies sẽ được tạo ra và lưu trữ các thông tin như ngôn ngữ hiển thị, cài đặt cá nhân, lịch sử duyệt web, thông tin đăng nhập và cảnh báo bảo mật. Cookies có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động của người dùng và cung cấp những trải nghiệm cá nhân hóa trên các trang web.

2. Sự khác biệt giữa cookies, sessionStorage và localStorage:
– Cookies: Cookies được tạo ra và lưu trữ trên trình duyệt, khi người dùng truy cập vào trang web đã cài đặt cookies, trình duyệt sẽ gửi cookies này đến máy chủ để nhận thông tin liên quan. Cookies có thời hạn sống tùy thuộc vào thiết lập và có thể được sử dụng để theo dõi người dùng qua các trang web khác nhau.
– sessionStorage: sessionStorage lưu trữ dữ liệu tương tự như cookies nhưng nó chỉ tồn tại trong phiên làm việc của người dùng. Khi người dùng đóng trình duyệt hoặc thoát khỏi trang web, dữ liệu trong sessionStorage sẽ bị xóa đi.
– localStorage: localStorage cũng lưu trữ dữ liệu giống như sessionStorage nhưng dữ liệu này sẽ tồn tại sau khi người dùng đóng trình duyệt. Dữ liệu trong localStorage chỉ bị xóa khi người dùng thực hiện xóa hoặc quá trình xóa lịch sử duyệt web.

3. Lưu trữ và truy xuất dữ liệu với cookies:
Để lưu trữ dữ liệu bằng cookies, bạn có thể sử dụng JavaScript để thiết lập, lấy và xóa cookies. Để thiết lập một cookie, bạn có thể sử dụng phương thức `document.cookie` như sau:
“`
document.cookie = “key=value; expires=expireDate; path=path”;
“`
Trong đó, `key` là tên của cookie, `value` là giá trị của cookie, `expireDate` là ngày hết hạn của cookie (được định dạng theo chuẩn GMT), và `path` là đường dẫn trang web nơi cookie được sử dụng.

Để lấy giá trị của một cookie, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:
“`
var value = document.cookie.replace(/(?:(?:^|.*;\s*)key\s*\=\s*([^;]*).*$)|^.*$/, “$1”);
“`
Trong đó, `key` là tên của cookie mà bạn muốn lấy giá trị.

Để xóa một cookie, bạn chỉ cần thiết lập thời gian hết hạn của nó trong quá khứ:
“`
document.cookie = “key=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=path”;
“`

4. Ưu điểm và hạn chế của cookies trong việc lưu trữ dữ liệu:
Ưu điểm của cookies:
– Dễ sử dụng và triển khai.
– Cookies có thể lưu trữ nhiều thông tin và giúp trang web phục vụ người dùng một cách cá nhân hóa.
– Cookies có thể theo dõi hoạt động của người dùng và cung cấp phân tích và thống kê chi tiết.

Hạn chế của cookies:
– Cookies có giới hạn về kích thước, mỗi trang web chỉ có thể lưu trữ một số lượng hạn chế cookies.
– Người dùng có thể tắt và vô hiệu hóa cookies trên trình duyệt của mình.
– Cookies có thể là một vấn đề bảo mật, thông tin trong cookies có thể bị đánh cắp hoặc sửa đổi bởi những người không mong muốn.

5. Khái niệm và cách sử dụng sessionStorage:
sessionStorage là một công cụ lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt và nó chỉ tồn tại trong phiên làm việc của người dùng. Dữ liệu được lưu trữ trong sessionStorage là nhạy cảm với trình duyệt và sẽ bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt.

Để sử dụng sessionStorage, bạn có thể sử dụng API sessionStorage của JavaScript. Dữ liệu được lưu trữ theo cặp giá trị key-value. Ví dụ sau minh họa cách thiết lập và lấy dữ liệu từ sessionStorage:
“`
// Thiết lập dữ liệu
sessionStorage.setItem(“key”, “value”);

// Lấy dữ liệu
var value = sessionStorage.getItem(“key”);
“`

6. Lưu trữ và truy xuất dữ liệu với sessionStorage:
Để lưu trữ dữ liệu với sessionStorage, bạn cần thiết lập giá trị tương ứng với các key. Ví dụ:
“`
sessionStorage.setItem(“name”, “John”);
sessionStorage.setItem(“age”, “25”);
“`

Để lấy dữ liệu từ sessionStorage, bạn chỉ cần sử dụng phương thức `getItem` với tên key tương ứng:
“`
var name = sessionStorage.getItem(“name”);
var age = sessionStorage.getItem(“age”);
“`

7. Ưu điểm và hạn chế của sessionStorage trong việc lưu trữ dữ liệu:
Ưu điểm của sessionStorage:
– Dữ liệu được lưu trữ trong sessionStorage không bị giới hạn bởi kích thước và sẽ bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt.
– Dữ liệu trong sessionStorage chỉ tồn tại trong một phiên làm việc của người dùng, điều này có nghĩa là các phiên làm việc khác nhau sẽ không tác động lẫn nhau.

Hạn chế của sessionStorage:
– Dữ liệu trong sessionStorage không tồn tại sau khi người dùng đóng trình duyệt, điều này có nghĩa là nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu lâu dài, sessionStorage không phải là lựa chọn tốt.

8. Khái niệm và cách sử dụng localStorage:
localStorage là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt cho việc lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web. Dữ liệu lưu trữ trong localStorage tồn tại sau khi người dùng đóng trình duyệt và chỉ bị xóa khi người dùng xóa lịch sử duyệt web hoặc xóa localStorage.

Để sử dụng localStorage, bạn có thể sử dụng API localStorage của JavaScript. Ví dụ sau minh họa cách thiết lập và lấy dữ liệu từ localStorage:
“`
// Thiết lập dữ liệu
localStorage.setItem(“key”, “value”);

// Lấy dữ liệu
var value = localStorage.getItem(“key”);
“`

9. Lưu trữ và truy xuất dữ liệu với localStorage:
Để lưu trữ dữ liệu với localStorage, bạn cần thiết lập giá trị tương ứng với các key. Ví dụ:
“`
localStorage.setItem(“name”, “John”);
localStorage.setItem(“age”, “25”);
“`

Để lấy dữ liệu từ localStorage, bạn chỉ cần sử dụng phương thức `getItem` với tên key tương ứng:
“`
var name = localStorage.getItem(“name”);
var age = localStorage.getItem(“age”);
“`

10. Ưu điểm và hạn chế của localStorage trong việc lưu trữ dữ liệu:
Ưu điểm của localStorage:
– Dữ liệu lưu trữ trong localStorage tồn tại sau khi người dùng đóng trình duyệt, điều này có nghĩa là nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu lâu dài, localStorage là lựa chọn tốt.
– Dữ liệu trong localStorage không bị giới hạn bởi kích thước.

Hạn chế của localStorage:
– Dữ liệu trong localStorage có thể bị thay đổi hoặc xóa bởi các mã độc hại hoặc các phần mềm độc hại khác.
– Dữ liệu trong localStorage không tương thích trên các phiên bản trình duyệt cũ hơn.

FAQs:
1. sessionStorage vs localStorage: Sự khác biệt giữa sessionStorage và localStorage là gì?
– sessionStorage chỉ tồn tại trong phiên làm việc của người dùng và bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt, trong khi localStorage tồn tại sau khi người dùng đóng trình duyệt.
– Dữ liệu trong sessionStorage không bị giới hạn kích thước, trong khi dữ liệu trong localStorage có thể bị giới hạn bởi trình duyệt.

2. Cookie vs localStorage: Sự khác biệt giữa cookies và localStorage là gì?
– Cookies chỉ lưu trữ dữ liệu văn bản nhỏ, trong khi localStorage có thể lưu trữ dữ liệu đối tượng phức tạp hơn.
– Cookies có thể tồn tại trong thời gian dài và được gửi đến máy chủ mỗi khi người dùng truy cập vào trang web, trong khi localStorage tồn tại trên trình duyệt và chỉ bị xóa khi người dùng thực hiện xóa hoặc xóa lịch sử duyệt web.

3. sessionStorage js: Làm thế nào để sử dụng sessionStorage trong JavaScript?
– Để sử dụng sessionStorage trong JavaScript, bạn có thể sử dụng API sessionStorage để thiết lập, lấy và xóa dữ liệu. Ví dụ: `sessionStorage.setItem(“key”, “value”)` để thiết lập dữ liệu, `sessionStorage.getItem(“key”)` để lấy dữ liệu, và `sessionStorage.removeItem(“key”)` để xóa dữ liệu.

4. Session Storage là gì?
– Session Storage là một công cụ trong trình duyệt web để lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc của người dùng. Dữ liệu trong Session Storage chỉ tồn tại trong phiên làm việc và bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt.

5. sessionStorage W3Schools: Tại sao nên sử dụng sessionStorage?
– sessionStorage cung cấp cách tiện lợi và an toàn để lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc của người dùng. Nó không gửi dữ liệu lên máy chủ và chỉ tồn tại trong trình duyệt của người dùng.

6. localStorage: Làm thế nào để sử dụng localStorage trong JavaScript?
– Để sử dụng localStorage trong JavaScript, bạn có thể sử dụng API localStorage để thiết lập, lấy và xóa dữ liệu. Ví dụ: `localStorage.setItem(“key”, “value”)` để thiết lập dữ liệu, `localStorage.getItem(“key”)` để lấy dữ liệu, và `localStorage.removeItem(“key”)` để xóa dữ liệu.

7. sessionStorage setItem: Làm thế nào để thiết lập dữ liệu trong sessionStorage?
– Để thiết lập dữ liệu trong sessionStorage, bạn có thể sử dụng phương thức `setItem` của sessionStorage. Ví dụ: `sessionStorage.setItem(“key”, “value”)`.

8. sessionStorage reactjs: Làm thế nào để sử dụng sessionStorage trong ReactJS?
– Để sử dụng sessionStorage trong ReactJS, bạn có thể sử dụng API sessionStorage như trong JavaScript truyền thống. Bạn có thể sử dụng các phương thức `setItem`, `getItem` và `removeItem` để lưu trữ, lấy và xóa dữ liệu trong sessionStorage.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: cookies sessionstorage and localstorage sessionStorage vs local storage, Cookie vs local storage, sessionStorage js, Session Storage là gì, sessionStorage W3Schools, localStorage, sessionStorage setItem, sessionStorage reactjs

Chuyên mục: Top 80 Cookies Sessionstorage And Localstorage

Javascript Cookies Vs Local Storage Vs Session Storage

What Is Different Between Localstorage And Sessionstorage?

LocalStorage và SessionStorage đều là các công nghệ lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web, giúp cho người phát triển có thể lưu trữ thông tin tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần phụ thuộc vào máy chủ. Mặc dù cả hai công nghệ này có chung mục đích, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào sự khác biệt giữa LocalStorage và SessionStorage để hiểu rõ hơn về cách sử dụng và áp dụng trong các dự án phát triển web.

LocalStorage và SessionStorage đều dựa trên cùng một nguyên tắc lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web, giúp lưu trữ dữ liệu một cách dễ dàng và tiện lợi. Tuy nhiên, khác với cookie truyền thống, cả hai công nghệ này cho phép lưu trữ dữ liệu lớn hơn, mà không cần gửi thông tin đến máy chủ mỗi khi truy cập trang web.

LocalStorage là một công nghệ lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt và giữ lại dữ liệu ngay cả sau khi trình duyệt đã được đóng mở. Dữ liệu lưu trữ trong LocalStorage sẽ không hết hạn và vẫn tồn tại cho đến khi người dùng xoá nó hoặc là dùng cách xóa cache của trình duyệt.

SessionStorage cũng là một công nghệ lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt, tuy nhiên, dữ liệu lưu trữ trong SessionStorage chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại của trình duyệt. Nghĩa là, khi trình duyệt được đóng lại hoặc phiên làm việc kết thúc, dữ liệu trong SessionStorage sẽ bị xoá đi. Điều này có nghĩa là dữ liệu lưu trữ trong SessionStorage sẽ không được giữ lại giữa các lần truy cập vào trang web.

One of the main differences between LocalStorage and SessionStorage is their lifespan. LocalStorage is persistent, meaning it will remain stored until the user explicitly removes it or clears the browser cache. On the other hand, SessionStorage has a shorter lifespan and is tied to the specific session or tab of the browser. Once the session ends, the data stored in SessionStorage will be cleared.

Another difference is the scope of storage. LocalStorage has a global scope, meaning that any data stored in it can be accessed by any page within the same domain. This allows for easy sharing of data between different pages and even different tabs or windows of the same browser. SessionStorage, on the other hand, has a narrower scope and is limited to the specific session or tab in which it was created. Data stored in SessionStorage cannot be accessed by other tabs or windows, making it more suitable for storing temporary or session-specific information.

The security aspect is also worth considering when choosing between LocalStorage and SessionStorage. Since LocalStorage is persistent, there is a higher risk of sensitive data being stored and potentially accessed by malicious actors. SessionStorage, on the other hand, provides a slightly higher level of security as the data is cleared after the session ends, reducing the risk of unauthorized access to the stored information.

FAQs:
1. LocalStorage và SessionStorage có thể được sử dụng trong các trình duyệt nào?
Cả LocalStorage và SessionStorage đều được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt hiện đại như Chrome, Firefox, Safari, và Edge.

2. Có giới hạn về dung lượng dữ liệu có thể lưu trữ trong LocalStorage và SessionStorage không?
LocalStorage và SessionStorage thường giới hạn dung lượng lưu trữ khoảng 5MB – 10MB tuỳ thuộc vào trình duyệt và cài đặt.

3. Có cách nào để xóa dữ liệu đã lưu trữ trong LocalStorage và SessionStorage không?
Để xóa dữ liệu từ LocalStorage, người dùng có thể sử dụng phương thức removeItem() hoặc sử dụng phương thức clear() để xóa toàn bộ dữ liệu. Đối với SessionStorage, việc xóa dữ liệu sẽ tự động xảy ra khi phiên làm việc kết thúc hoặc khi trình duyệt được đóng.

4. LocalStorage và SessionStorage có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng?
LocalStorage và SessionStorage đều có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin đăng nhập, tuy nhiên, thường thì SessionStorage được coi là an toàn hơn trong việc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm như thông tin đăng nhập.

Tổng kết, LocalStorage và SessionStorage đều là các công nghệ lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web, nhưng có một số khác biệt quan trọng. LocalStorage giữ lại dữ liệu cả sau khi trình duyệt đóng mở, trong khi SessionStorage chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại. Việc chọn sử dụng LocalStorage hay SessionStorage phụ thuộc vào mục đích sử dụng và tính bảo mật của dữ liệu.

What Is Localstorage And Session Storage?

LocalStorage và Session Storage là các công cụ lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt web được hỗ trợ bởi HTML5. Chúng cho phép các nhà phát triển web lưu trữ và truy cập dữ liệu không cần phụ thuộc vào máy chủ, nhờ đó tăng tốc độ và giảm tải cho máy chủ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng localStorage và session storage cũng như những ứng dụng thực tế của chúng.

I. Giới thiệu về LocalStorage và Session Storage
LocalStorage và Session Storage là cách lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web mà không cần kết nối với máy chủ. Điểm khác biệt chính giữa hai loại lưu trữ này là thời gian tồn tại của dữ liệu.

1. LocalStorage
LocalStorage lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn trong trình duyệt web. Dữ liệu được lưu trữ trong các “key-value pairs” (cặp khóa-giá trị). Dữ liệu này sẽ không bị xóa cho đến khi người dùng xóa nó hoặc xóa tất cả dữ liệu của trình duyệt.

Ví dụ, sau khi người dùng nhập tên vào một trang web, trang web có thể sử dụng localStorage để lưu trữ tên đó. Khi người dùng quay trở lại trang web sau một khoảng thời gian, tên của người dùng sẽ được hiển thị mà không cần phải nhập lại.

2. Session Storage
Session Storage giống với LocalStorage trong việc lưu trữ dữ liệu theo cặp khóa-giá trị. Tuy nhiên, dữ liệu được lưu trữ trong Session Storage chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc của trình duyệt. Khi trình duyệt đóng cửa sổ hoặc tháo tab, dữ liệu sẽ bị xóa.

Ví dụ, khi người dùng đăng nhập vào một trang web, thông tin đăng nhập có thể được lưu trữ trong Session Storage để duy trì phiên làm việc. Khi người dùng đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, thông tin đăng nhập sẽ bị xóa.

II. Cách sử dụng LocalStorage và Session Storage
Cả LocalStorage và Session Storage được truy cập thông qua đối tượng “window” trong JavaScript.

1. Lưu trữ dữ liệu
Để lưu trữ dữ liệu vào LocalStorage, chúng ta sử dụng phương thức “setItem” và truyền vào tên khóa và giá trị tương ứng.
“`
localStorage.setItem(‘key’, ‘value’);
“`

Tương tự, để lưu trữ vào Session Storage, chúng ta sử dụng phương thức “setItem” như sau:
“`
sessionStorage.setItem(‘key’, ‘value’);
“`

2. Truy xuất dữ liệu
Để truy xuất dữ liệu từ LocalStorage hoặc Session Storage, chúng ta sử dụng phương thức “getItem” và truyền vào tên khóa của dữ liệu.
“`
const value = localStorage.getItem(‘key’);
“`

Tương tự, để truy xuất dữ liệu từ Session Storage:
“`
const value = sessionStorage.getItem(‘key’);
“`

3. Xóa dữ liệu
Để xóa dữ liệu từ LocalStorage hoặc Session Storage, chúng ta sử dụng phương thức “removeItem” và truyền vào tên khóa của dữ liệu cần xóa.
“`
localStorage.removeItem(‘key’);
“`

Tương tự, để xóa dữ liệu từ Session Storage:
“`
sessionStorage.removeItem(‘key’);
“`

III. Ứng dụng của LocalStorage và Session Storage
LocalStorage và Session Storage có nhiều ứng dụng trong phát triển web. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế của chúng:

1. Lưu trữ thông tin đăng nhập: LocalStorage và Session Storage có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng. Điều này giúp người dùng không cần phải nhập lại thông tin đăng nhập mỗi khi truy cập vào trang web.

2. Lưu trữ giỏ hàng: Khi người dùng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng trên một trang web thương mại điện tử, LocalStorage và Session Storage có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin về giỏ hàng. Điều này cho phép người dùng truy cập lại trang web sau một khoảng thời gian mà không cần phải tạo giỏ hàng mới.

3. Lưu trữ cài đặt người dùng: Ứng dụng web có thể sử dụng LocalStorage và Session Storage để lưu trữ cài đặt người dùng như ngôn ngữ, chế độ ban đêm, cỡ chữ, v.v. Điều này cho phép người dùng duy trì cài đặt cá nhân khi truy cập lại trang web.

IV. Câu hỏi thường gặp

1. LocalStorage và Session Storage có bảo mật không?
– Dữ liệu trong LocalStorage và Session Storage chỉ được lưu trữ trên máy tính của người dùng và không được chia sẻ trên mạng. Tuy nhiên, dữ liệu có thể bị truy cập bởi mã độc JavaScript nếu trang web bị tin tặc tấn công.

2. Kích thước tối đa của LocalStorage và Session Storage là bao nhiêu?
– Đối với LocalStorage, kích thước tối đa thường là 5MB, nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào trình duyệt. Session Storage thường có dung lượng nhỏ hơn, khoảng vài MB.

3. Dữ liệu trong LocalStorage và Session Storage có tồn tại sau khi tắt trình duyệt?
– Dữ liệu trong LocalStorage sẽ tồn tại cho đến khi người dùng xóa nó hoặc xóa dữ liệu của trình duyệt. Dữ liệu trong Session Storage chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc của trình duyệt.

4. Có cách nào xóa tất cả dữ liệu trong LocalStorage hoặc Session Storage một lần?
– Có, chúng ta có thể sử dụng phương thức “clear” để xóa tất cả dữ liệu trong LocalStorage và Session Storage.
“`
localStorage.clear();
sessionStorage.clear();
“`

Trên đây là một tóm tắt về LocalStorage và Session Storage. Cả hai công cụ này cung cấp một giải pháp lưu trữ dữ liệu phía client trong các ứng dụng web. Việc hiểu và sử dụng chúng có thể giúp nhà phát triển tăng cường trải nghiệm người dùng và cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

Xem thêm tại đây: kenhsangtao.vn

Sessionstorage Vs Local Storage

Tiểu sử sessionStorage vs local storage

Trong các ứng dụng web hiện đại, lưu trữ dữ liệu người dùng như thông tin người dùng hoặc các tùy chọn cá nhân là một yếu tố quan trọng. Để làm điều này, chúng ta có hai phương thức chính là sessionStorage và local storage. Hai phương thức này sẽ giúp phát triển ứng dụng web một cách hiệu quả và tiên tiến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về hai phương thức này, xem chúng khác nhau như thế nào và khi nào nên sử dụng chúng.

sessionStorage là gì?

sessionStorage là một biến đối tượng JavaScript được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc của người dùng. Nó cho phép các ứng dụng web lưu trữ dữ liệu một cách tạm thời và chỉ tồn tại trong một phiên làm việc duy nhất. Khi người dùng đóng tab hoặc trình duyệt web, dữ liệu này sẽ bị xóa.

Vì dữ liệu chỉ tồn tại trong phiên làm việc, sessionStorage là một lựa chọn tốt cho việc lưu trữ thông tin tạm thời như giỏ hàng trong một trang mua sắm trực tuyến. Khi người dùng tắt trình duyệt hoặc truy cập lại trang web, giỏ hàng sẽ bị xóa và người dùng sẽ bắt đầu từ đầu.

local storage là gì?

local storage cũng là một biến đối tượng JavaScript được sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng, nhưng điểm khác biệt là dữ liệu được lưu trữ vĩnh viễn. Dữ liệu sẽ không bị xóa sau khi người dùng đóng tab hoặc trình duyệt web.

Do tính chất lưu trữ vĩnh viễn, local storage là lựa chọn tuyệt vời cho việc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng như cài đặt tùy chỉnh hay lịch sử trình duyệt. Người dùng có thể truy cập lại trang web sau nhiều lần và dữ liệu sẽ được giữ nguyên.

Sự khác biệt giữa sessionStorage và local storage

Một điểm khác biệt quan trọng luôn được nhắc đến khi so sánh sessionStorage và local storage là vòng đời của dữ liệu. Với sessionStorage, dữ liệu chỉ tồn tại trong phiên làm việc, trong khi với local storage, dữ liệu sẽ tồn tại mãi mãi. Điều này quyết định khi nào nên sử dụng phương pháp nào.

FAQs
1. Có bất kỳ giới hạn nào với sessionStorage và local storage không?
Không, không có giới hạn về kích thước lưu trữ cho cả sessionStorage và local storage. Tuy nhiên, lưu trữ quá nhiều dữ liệu có thể làm giảm hiệu suất trình duyệt.

2. Dữ liệu trong sessionStorage và local storage có bảo mật không?
Dữ liệu trong cả sessionStorage và local storage chỉ được truy cập bởi trình duyệt web. Tuy nhiên, chúng không được mã hóa và có thể bị truy cập bởi các mã độc hay hacker nếu máy tính của bạn không an toàn.

3. Tại sao lại sử dụng sessionStorage thay vì local storage?
Khi bạn chỉ cần lưu trữ dữ liệu tạm thời trong suốt phiên làm việc của người dùng, sessionStorage là lựa chọn tốt hơn vì dữ liệu sẽ được xóa khi phiên làm việc kết thúc.

4. Có thể sử dụng cả sessionStorage và local storage trong một ứng dụng web không?
Có, bạn có thể sử dụng cả sessionStorage và local storage trong một ứng dụng web. Bạn chỉ cần quyết định cách sử dụng tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hai phương thức sessionStorage và local storage và sự khác biệt giữa chúng. Dựa trên yêu cầu và tính chất của dữ liệu, chúng ta có thể tận dụng mỗi phương pháp một cách hiệu quả trong việc phát triển ứng dụng web. Tuy sessionStorage và local storage đều hữu ích, nhưng nên lựa chọn phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án.

Cookie Vs Local Storage

Cookie vs Local Storage: Sự khác biệt và lựa chọn tốt nhất cho lưu trữ dữ liệu

Cookie và local storage là hai cách để lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web. Dù cả hai có mục đích tương tự nhưng lại có những khác biệt quan trọng về cách thức hoạt động, giới hạn và hiệu suất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa cookie và local storage, và nên chọn phương pháp nào cho lưu trữ dữ liệu trong ứng dụng web của bạn.

Cookie là gì?

Cookie là một phương pháp ghi thông tin vào trình duyệt web của người dùng. Nó được tạo và gửi từ máy chủ và được lưu trữ trên ổ cứng của trình duyệt. Cookie có thời hạn tồn tại và được gắn liền với một tên, giá trị và một số thuộc tính như hạn dùng, phạm vi và bảo mật.

Local storage là gì?

Local storage là một công nghệ được hỗ trợ bởi trình duyệt như cookie. Tuy nhiên, local storage không có thời hạn tồn tại cụ thể và không được gửi tới máy chủ mỗi khi người dùng yêu cầu. Thay vào đó, nó lưu trữ dữ liệu trên ổ cứng của trình duyệt một cách vĩnh viễn cho đến khi người dùng xóa hoặc trình duyệt xóa nó.

Sự khác biệt giữa Cookie và Local Storage

1. Thời gian sống: Cookie có thời gian sống xác định, thường là vài giờ hoặc vài ngày, trong khi local storage tồn tại vĩnh viễn cho đến khi bị xóa.

2. Dung lượng lưu trữ: Mỗi cookie có giới hạn dung lượng lưu trữ là 4KB, trong khi local storage có dung lượng lưu trữ lớn hơn, thường là khoảng 5MB – 10MB.

3. Gửi dữ liệu: Cookie được gửi lại tới máy chủ bởi trình duyệt mỗi khi người dùng yêu cầu trang web. Local storage không gửi lại dữ liệu tới máy chủ, giúp tiết kiệm băng thông và giảm tải cho máy chủ.

4. Tiện lợi: Cookie có thể được truy cập và chỉnh sửa bởi cả máy chủ và trình duyệt bên cạnh. Local storage thì chỉ có thể được truy cập bởi trình duyệt, làm cho nó an toàn hơn đối với việc lưu trữ dữ liệu quan trọng hơn.

5. Sự hỗ trợ của trình duyệt: Cookie được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt web hiện nay, trong khi local storage chỉ được hỗ trợ từ trình duyệt IE8 trở lên và trình duyệt di động.

Lựa chọn tốt nhất cho lưu trữ dữ liệu

Sự lựa chọn giữa cookie và local storage phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của ứng dụng web của bạn. Dưới đây là một số hướng dẫn để giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất:

– Nếu bạn cần lưu trữ một lượng nhỏ dữ liệu và muốn dữ liệu tồn tại khi người dùng tắt trình duyệt và truy cập lại vào lần sau, cookie có thể là lựa chọn tốt. Nhưng hãy nhớ rằng dung lượng lưu trữ của cookie chỉ có 4KB.

– Nếu bạn cần lưu trữ một lượng lớn dữ liệu hoặc dữ liệu quan trọng, local storage là phương pháp tốt hơn. Nó cho phép lưu trữ hàng chục đến hàng nghìn kilobyte mà không phải gửi lại máy chủ.

– Nếu bạn quan tâm đến bảo mật, local storage có lợi thế hơn. Dữ liệu trong local storage không lưu trên máy chủ và chỉ có thể truy cập bởi trình duyệt.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

1. Làm thế nào để đọc và ghi cookie trong JavaScript?
Để đọc cookie, bạn có thể sử dụng `document.cookie`. Để ghi cookie, bạn có thể thiết lập một chuỗi giá trị mới vào `document.cookie`.

2. Làm thế nào để lưu trữ và truy cập vào local storage trong JavaScript?
Để lưu trữ dữ liệu vào local storage, bạn có thể sử dụng phương thức `localStorage.setItem(key, value)`. Để truy cập vào dữ liệu trong local storage, bạn có thể sử dụng `localStorage.getItem(key)`.

3. Tôi có thể sử dụng cả cookie và local storage cùng một lúc không?
Có, bạn có thể sử dụng cả cookie và local storage cùng một lúc. Điều này thường được thực hiện khi bạn muốn lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong local storage và những dữ liệu khác trong cookie.

4. Dữ liệu được lưu trữ trong cookie và local storage có bị xóa khi trình duyệt tắt hay không?
Dữ liệu trong cookie sẽ bị xóa khi trình duyệt tắt đi hoặc khi hết thời gian sống do bạn thiết lập. Còn dữ liệu trong local storage sẽ tồn tại cho đến khi trình duyệt hoặc người dùng xóa nó.

Tóm lại, cookie và local storage đều có vai trò quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web. Sự khác biệt về thời gian sống, dung lượng lưu trữ và cách thức hoạt động cần được xem xét trước khi đưa ra quyết định lựa chọn.

Sessionstorage Js

Lưu trữ phiên sessionStorage trong JavaScript và Câu hỏi thường gặp (FAQs)

SessionStorage là một khái niệm quan trọng trong JavaScript giúp lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc trên trình duyệt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng sessionStorage trong JavaScript và xem xét một số câu hỏi thường gặp liên quan đến chủ đề này.

### Giới thiệu về SessionStorage

SessionStorage trong JavaScript cung cấp một phương thức để lưu trữ dữ liệu của người dùng trong suốt phiên làm việc trên trình duyệt. Dữ liệu này chỉ tồn tại trong thời gian user duyệt trang web và sẽ bị xóa khi người dùng đóng tab hoặc trình duyệt.

Mỗi trang web trên trình duyệt có một sessionStorage riêng, bảo mật dữ liệu của từng trang không giao tiếp với các trang khác. Điều này giúp tránh được việc chi phối dữ liệu bởi trang web khác.

### Cách sử dụng SessionStorage

Để sử dụng sessionStorage trong JavaScript, chúng ta có thể sử dụng đối tượng sessionStorage được cung cấp sẵn. Phiên bản cơ bản của sessionStorage bao gồm hai phương thức quan trọng: `setItem(key, value)` và `getItem(key)`.

– `setItem(key, value)`: Phương thức này được sử dụng để đặt dữ liệu vào sessionStorage bằng cách chỉ định key (khóa) và value (giá trị). Ví dụ: `sessionStorage.setItem(‘name’, ‘John’)`.
– `getItem(key)`: Phương thức này được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ sessionStorage bằng cách chỉ định key tương ứng. Ví dụ: `sessionStorage.getItem(‘name’)`.

Bên cạnh hai phương thức này, sessionStorage cũng cung cấp một số phương thức khác như `removeItem(key)` để xóa một phần tử trong sessionStorage và `clear()` để xóa tất cả dữ liệu trong sessionStorage.

### Ví dụ về SessionStorage

Hãy xem xét một ví dụ đơn giản về cách sử dụng sessionStorage trong JavaScript. Giả sử chúng ta muốn lưu trữ tên người dùng mà người dùng đưa vào và hiển thị nó trong một trang khác.

– Trang 1:

“`
// Lưu trữ tên người dùng vào sessionStorage
let username = ‘John’;
sessionStorage.setItem(‘name’, username);
“`

– Trang 2:

“`
// Truy xuất tên người dùng đã lưu từ sessionStorage
let storedName = sessionStorage.getItem(‘name’);

// Hiển thị tên người dùng
console.log(storedName); // Output: ‘John’
“`

Ở đây, chúng ta lưu trữ tên người dùng ‘John’ trong sessionStorage trên trang 1 và truy xuất dữ liệu đó trên trang 2.

### Câu hỏi thường gặp (FAQs) về SessionStorage

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về sessionStorage trong JavaScript và các câu trả lời tương ứng:

#### 1. SessionStorage có hỗ trợ các loại dữ liệu khác nhau không?

SessionStorage trong JavaScript chỉ hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dạng chuỗi (string). Tuy nhiên, bạn có thể chuyển đổi dữ liệu thành chuỗi trước khi lưu trữ và chuyển đổi lại khi truy xuất.

#### 2. SessionStorage có hạn chế về dung lượng không?

SessionStorage có một giới hạn dung lượng (thường là 5MB) tùy thuộc vào trình duyệt. Nếu lưu trữ quá nhiều dữ liệu trong sessionStorage, nó có thể gây ra lỗi hoặc trình duyệt có thể cảnh báo người dùng.

#### 3. Dữ liệu trong sessionStorage có bảo mật không?

Dữ liệu trong sessionStorage chỉ tồn tại trong phiên làm việc của người dùng và không được truy cập từ các trang web khác. Tuy nhiên, nếu máy tính của người dùng bị nhiễm malware hoặc chịu tấn công từ hacker, dữ liệu trong sessionStorage có thể bị đánh cắp.

#### 4. Làm thế nào để xóa dữ liệu trong sessionStorage?

Để xóa một phần tử trong sessionStorage, bạn có thể sử dụng phương thức `removeItem(key)` và chỉ định key của phần tử cần xóa. Để xóa tất cả dữ liệu trong sessionStorage, sử dụng phương thức `clear()`.

### Kết luận

SessionStorage là một khái niệm quan trọng trong JavaScript giúp phát triển ứng dụng web và lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc trên trình duyệt. Nó cung cấp cách tiện lợi để lưu trữ và truy xuất dữ liệu của người dùng trong suốt phiên làm việc. Với hiểu biết sâu hơn về sử dụng và ưu điểm của sessionStorage, bạn có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và phát triển ứng dụng tốt hơn.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề cookies sessionstorage and localstorage

JavaScript Cookies vs Local Storage vs Session Storage
JavaScript Cookies vs Local Storage vs Session Storage

Link bài viết: cookies sessionstorage and localstorage.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này cookies sessionstorage and localstorage.

Xem thêm: https://kenhsangtao.vn/category/huong-dan blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *