Skip to content
Home » Navlink React Router Dom: Cách Sử Dụng Navlink Trong React Router Dom

Navlink React Router Dom: Cách Sử Dụng Navlink Trong React Router Dom

ReactJS: 09-03 Phân biệt Link và NavLink

Navlink React Router Dom

NavLink React Router Dom là một thành phần quan trọng trong việc xây dựng các ứng dụng đơn trang (SPA) trong React. Với NavLink, chúng ta có thể dễ dàng tạo các liên kết điều hướng trong ứng dụng của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách cài đặt, sử dụng và tùy chỉnh NavLink React Router Dom.

Cách cài đặt React Router Dom
Để bắt đầu sử dụng NavLink React Router Dom, chúng ta cần cài đặt module react-router-dom trong project của mình. Để cài đặt module này, bạn có thể sử dụng npm hoặc yarn.

Dưới đây là cách cài đặt React Router Dom bằng npm:
“`
npm install react-router-dom
“`

Cách tạo Router và các Route
Sau khi cài đặt thành công react-router-dom, chúng ta cần tạo một Router để bọc các Route trong ứng dụng của mình. Đầu tiên, import Router và Route từ react-router-dom:

“`javascript
import { BrowserRouter as Router, Route } from ‘react-router-dom’;
“`

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một Router bằng cách bọc toàn bộ ứng dụng trong thành phần Router:

“`javascript
function App() {
return (

{/* Các thành phần khác trong ứng dụng */}


{/* Các Route khác */}

);
}
“`

Ở đây, mỗi Route sẽ được định nghĩa bằng cách sử dụng thẻ Route với các thuộc tính như path và component. Trong ví dụ trên, Route đầu tiên sẽ được kích hoạt khi URL trùng khớp với đường dẫn ‘/’, và Route thứ hai sẽ được kích hoạt khi URL trùng khớp với đường dẫn ‘/about’.

Sử dụng NavLink để tạo liên kết
NavLink là một thành phần trong React Router Dom cho phép chúng ta tạo các liên kết điều hướng trong ứng dụng của mình. Một ưu điểm của NavLink đó là nó tự động thêm lớp active vào liên kết khi đường dẫn của nó trùng khớp với URL hiện tại.

Để sử dụng NavLink, chúng ta cần import nó từ react-router-dom:

“`javascript
import { NavLink } from ‘react-router-dom’;
“`

Sau đó, chúng ta có thể tạo liên kết bằng cách sử dụng thành phần NavLink:

“`javascript
Trang chủ
Giới thiệu
“`

Trong ví dụ trên, hai liên kết được tạo bằng NavLink sẽ được hiển thị trong trang và thêm lớp active vào liên kết khi trang được kích hoạt.

Định tuyến với tham số
NavLink cũng hỗ trợ định tuyến với các tham số. Để truyền tham số trong NavLink, bạn chỉ cần thêm nó vào cuối đường dẫn:

“`javascript
Sản phẩm 1
Sản phẩm 2
“`

Trong ví dụ trên, hai liên kết sẽ chứa các tham số khác nhau (1 và 2) và chúng có thể được sử dụng để hiển thị chi tiết sản phẩm tương ứng.

Sử dụng Switch cho việc chuyển hướng
Switch là một thành phần trong React Router Dom cho phép chúng ta chỉ hiển thị một Route cùng một thời điểm. Điều này hữu ích khi chúng ta muốn chuyển hướng đến một Route cụ thể và không muốn hiển thị các Route khác.

Để sử dụng Switch, hãy import nó từ react-router-dom:

“`javascript
import { Switch, Route } from ‘react-router-dom’;
“`

Sau đó, chúng ta có thể bọc các Route trong một Switch:

“`javascript


“`

Trong ví dụ trên, Switch sẽ chỉ hiển thị một Route cùng một thời điểm. Route đầu tiên sẽ được kích hoạt khi URL trùng khớp với đường dẫn ‘/’, Route tiếp theo sẽ được kích hoạt khi URL trùng khớp với đường dẫn ‘/about’, Route tiếp theo là Route chứa tham số với path ‘/products/:id’, và Route cuối cùng sẽ được kích hoạt khi không có Route nào khớp với đường dẫn hiện tại.

Cách tạo liên kết có điều kiện
NavLink cũng hỗ trợ tạo liên kết có điều kiện dựa trên một biểu thức có sẵn. Điều này cho phép chúng ta hiển thị hoặc ẩn liên kết dựa trên một số điều kiện nhất định.

Để tạo liên kết có điều kiện, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính “isActive” của NavLink và truyền vào một hàm kiểm tra:

“`javascript
true}>Trang chủ
isAuthenticated}>Giới thiệu
“`

Trong ví dụ trên, liên kết đến trang chủ sẽ luôn được hiển thị, trong khi liên kết đến trang giới thiệu sẽ chỉ được hiển thị khi biến “isAuthenticated” được đánh dấu là true.

Sử dụng Redirect để chuyển hướng tự động
Redirect là một thành phần trong React Router Dom cho phép chúng ta chuyển hướng người dùng tự động đến một trang khác. Điều này hữu ích khi chúng ta muốn chuyển hướng người dùng đến trang chủ khi họ nhập một URL không hợp lệ hoặc không tìm thấy.

Để sử dụng Redirect, chúng ta cần import nó từ react-router-dom:

“`javascript
import { Redirect } from ‘react-router-dom’;
“`

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng Redirect trong Route:

“`javascript


“`

Trong ví dụ trên, Route sẽ được kích hoạt khi URL trùng khớp với đường dẫn ‘/404’, và Redirect sẽ chuyển hướng từ tất cả các đường dẫn khác đến ‘/404’.

Tạo nút quay lại với useHistory
React Router Dom cung cấp một hook tên là useHistory để dễ dàng quay lại trang trước đó. Điều này hữu ích khi chúng ta muốn tạo một nút quay lại trong ứng dụng của mình.

Để sử dụng useHistory, chúng ta cần import nó từ react-router-dom:

“`javascript
import { useHistory } from ‘react-router-dom’;
“`

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng useHistory để quay lại trang trước đó:

“`javascript
function YourComponent() {
const history = useHistory();

const goBack = () => {
history.goBack();
};

return (

);
}
“`

Trong ví dụ trên, hàm goBack sẽ được gọi khi người dùng nhấp vào nút “Quay lại” và nó sẽ sử dụng hook useHistory để quay lại trang trước đó.

Xử lý lỗi không tìm thấy trang
Cuối cùng, chúng ta cần xử lý trường hợp không tìm thấy trang. Điều này xảy ra khi người dùng nhập một URL không hợp lệ hoặc không tìm thấy.

Để xử lý lỗi không tìm thấy trang, chúng ta có thể tạo một Route cuối cùng mà không có thuộc tính path. Route này sẽ được kích hoạt khi không có Route nào khớp với đường dẫn hiện tại.

“`javascript

“`

Trong ví dụ trên, NotFound sẽ được hiển thị khi không có Route nào khớp với đường dẫn hiện tại.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp)

Q: NavLink React Router v6 và NavLink> vs Link react-router-dom trong React, có khác biệt gì?
A: Trong React Router v6, NavLink đã được thay thế bằng Link để đơn giản hóa cú pháp và tăng hiệu suất. NavLink trong React Router v6 chứa các thuộc tính trước đây của NavLink trong React Router v5, như activeClassName và activeStyle.

Q: Làm thế nào để tạo NavLink active và NavLink activeClassName trong React Router Dom v6?
A: Để tạo NavLink active và NavLink activeClassName trong React Router Dom v6, chúng ta chỉ cần sử dụng thuộc tính “className” như NavLink của mình và CSS để tùy chỉnh cách mà NavLink sẽ được hiển thị khi được kích hoạt.

Q: Có ví dụ NavLink examplenavlink react router dom không?
A: Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng NavLink trong React Router Dom:

“`javascript
import { NavLink } from ‘react-router-dom’;

function Navigation() {
return (

);
}
“`
Trong ví dụ trên, NavLink sẽ thêm lớp “active” vào liên kết hiện tại.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: navlink react router dom NavLink React Router v6, NavLink> vs Link react router-dom, active link react router-dom v6, activeClassName react router-dom v6, NavLink active, NavLink activeClassName, NavLink React Router v5, NavLink example

Chuyên mục: Top 42 Navlink React Router Dom

Reactjs: 09-03 Phân Biệt Link Và Navlink

Xem thêm tại đây: kenhsangtao.vn

Navlink React Router V6

NavLink React Router v6: Tận dụng sức mạnh của định tuyến trong ứng dụng React

Trong các ứng dụng React phức tạp, việc quản lý định tuyến là một thách thức thường gặp. Đó là lý do tại sao React Router được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng React. NavLink là một thành phần trong React Router v6, cung cấp khả năng tạo các liên kết động và hoạt động với tất cả các thành phần đều là các đối tượng định tuyến. Bài viết này sẽ giới thiệu NavLink và cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng nó trong ứng dụng React của bạn.

## NavLink là gì?

NavLink là một thành phần trong React Router v6, cho phép chúng ta tạo các liên kết động trong ứng dụng React. Điểm đặc biệt của NavLink là khả năng tự động cập nhật trạng thái khi liên kết được được kích hoạt. Khi một NavLink được kích hoạt, nó sẽ tự động thêm một lớp CSS hoặc một lớp tùy chỉnh vào phần tử liên kết.

Với NavLink, bạn có thể làm việc với tất cả các thành phần định tuyến, bao gồm cả Route và MenuLink. Bằng cách sử dụng NavLink, bạn có thể tạo ra các liên kết động giữa các trang trong ứng dụng của bạn một cách dễ dàng và linh hoạt.

## Cách sử dụng NavLink

Cách sử dụng NavLink khá đơn giản. Đầu tiên, bạn cần import NavLink từ gói react-router-dom:

“`
import { NavLink } from ‘react-router-dom’;
“`

Sau đó, bạn có thể sử dụng NavLink trong thành phần của mình bằng cách sử dụng cú pháp JSX:

“`
About
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một NavLink đến đường dẫn “/about” và gán lớp CSS “active” cho nó khi được kích hoạt. Bạn cũng có thể chỉ định một lớp tùy chỉnh bằng cách sử dụng prop “className” của NavLink.

NavLink cũng hỗ trợ các prop sau:

– `exact`: Đánh dấu NavLink chỉ kích hoạt khi đúng đường dẫn.
– `strict`: Đánh dấu NavLink kích hoạt khi đường dẫn giống hoàn toàn.
– `location`: Cho phép bạn điều khiển NavLink từ vị trí định tuyến không phải là URL hiện tại.

Bên cạnh đó, NavLink còn có thể được sử dụng với các thuộc tính bổ sung như `replace`, `state`, và `isActive`. Điều này giúp bạn tùy chỉnh hành vi của NavLink dựa trên các yêu cầu riêng của ứng dụng của bạn.

## FAQs

### 1. NavLink có thể hoạt động với React Router phiên bản trước không?
NavLink là một thành phần của React Router v6, vì vậy nó chỉ hoạt động với phiên bản v6 và không tương thích với phiên bản trước.

### 2. Làm thế nào để tạo một NavLink cho một thành phần định tuyến?
Đơn giản! Bạn chỉ cần đặt thành phần định tuyến trong một NavLink bình thường. Ví dụ:

“`“`

### 3. Có thể tạo ra nhiều NavLink trong một trang không?
Đúng, bạn có thể tạo ra nhiều NavLink trong một trang. Ví dụ:

“`
About
Contact
“`

### 4. Một NavLink có thể được kích hoạt đồng thời với một Route không?
Có, một NavLink có thể được kích hoạt đồng thời với một Route. Điều này sẽ giúp bạn xác định dễ dàng trạng thái của NavLink khi trang được tải.

### 5. Có thể sử dụng NavLink với các tham số động không?
Đương nhiên! NavLink có thể được sử dụng với các tham số động. Bạn chỉ cần cung cấp đường dẫn với các tham số được đặt tên và tiếp theo là giá trị của chúng. Ví dụ:

“`

User Profile

“`

Như bạn có thể thấy, NavLink là một thành phần quan trọng trong React Router v6, giúp tạo ra các liên kết động và khả năng tương tác trong ứng dụng React của bạn. Bằng cách sử dụng NavLink, bạn có thể dễ dàng quản lý định tuyến và tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Navlink> Vs Link React Router-Dom

NavLink và Link là hai thành phần quan trọng trong thư viện react-router-dom của React, giúp điều hướng và tạo liên kết giữa các trang trong ứng dụng web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về NavLink và Link, và sự khác biệt giữa chúng.

I. NavLink
NavLink trong react-router-dom có chức năng tương tự như Link nhưng với hiệu ứng nổi bật hơn khi trang được chọn. Khi NavLink được kích hoạt, nó cung cấp phần tử HTML có thêm một lớp css đặc biệt để đánh dấu trạng thái đang được chọn. Điều này giúp người dùng dễ dàng nhận biết trang đang được họ điều hướng.

1. Cú pháp của NavLink
Cú pháp của NavLink phổ biến như sau:
“`jsx
import { NavLink } from ‘react-router-dom’;

Text
“`
– `to` là thuộc tính bắt buộc, nó quy định đường dẫn muốn điều hướng.
– `activeClassName` là thuộc tính tùy chọn, có thể tùy chỉnh lớp css được thêm vào phần tử khi NavLink được kích hoạt.

2. Cách sử dụng NavLink
Việc sử dụng NavLink rất đơn giản, chỉ cần bọc nội dung mục tiêu bằng thẻ NavLink và đặt đúng đường dẫn muốn điều hướng. Ví dụ, nếu muốn điều hướng đến trang “/home”, bạn có thể sử dụng NavLink như sau:
“`jsx
Home
“`
Khi người dùng nhấp vào liên kết, NavLink sẽ thêm lớp “active” vào phần tử, giúp hiện thị đường dẫn hiện tại đang điều hướng.

II. Link
Link cũng là một thành phần quan trọng trong react-router-dom, nhưng không có hiệu ứng nổi bật như NavLink. Đây là lựa chọn phù hợp khi bạn muốn tạo một liên kết đơn giản mà không cần các hiệu ứng đặc biệt.

1. Cú pháp của Link
Cú pháp của Link tương tự như NavLink:
“`jsx
import { Link } from ‘react-router-dom’;

Text
“`
Thẻ `` chỉ yêu cầu thuộc tính `to` để xác định địa chỉ điều hướng.

2. Cách sử dụng Link
Để sử dụng Link, bạn chỉ cần bọc nội dung mục tiêu bằng thẻ `` và chỉ định đúng đường dẫn bạn muốn truy cập:
“`jsx
Home
“`
Khi người dùng nhấp vào liên kết này, trang sẽ chuyển hướng đến đường dẫn “/home” mà không có bất kỳ hiệu ứng nổi bật nào.

III. Sự khác biệt giữa NavLink và Link
Link và NavLink của react-router-dom có một số điểm khác biệt quan trọng:

1. Hiệu ứng đánh dấu trạng thái: NavLink tự động thêm một lớp CSS đánh dấu trạng thái đã chọn vào phần tử, giúp người dùng dễ dàng nhận biết được trang đang được họ điều hướng. Trong khi đó, Link không có hiệu ứng này và chỉ tạo ra một liên kết đơn giản.

2. Tính năng active class: NavLink cung cấp thuộc tính `activeClassName` để tùy chỉnh lớp CSS được thêm vào phần tử khi đường dẫn được kích hoạt. Điều này giúp bạn tạo ra các hiệu ứng tùy chỉnh cho trạng thái đang được chọn. Trong khi đó, Link không cung cấp tính năng này.

3. Ưu điểm và nhược điểm: NavLink thích hợp khi bạn cần có các hiệu ứng nổi bật để chỉ ra trang đang được chọn. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần tạo một liên kết đơn giản mà không cần các hiệu ứng đặc biệt, Link có thể là lựa chọn phù hợp hơn đồng thời cũng giúp tối ưu hóa hiệu năng.

FAQs:
1. Tôi có thể sử dụng NavLink để tạo liên kết giữa các trang trong ứng dụng React Native không?
Không, NavLink chỉ được sử dụng cho các ứng dụng web sử dụng thư viện react-router-dom. React Native có thư viện react-navigation để điều hướng giữa các màn hình.

2. Tôi có thể sử dụng nhiều NavLink trong một trang không?
Có, bạn có thể sử dụng nhiều NavLink trong một trang để tạo liên kết tới các đường dẫn khác nhau.

3. Liệu tôi có thể sử dụng cả NavLink và Link trong cùng một ứng dụng không?
Đúng, bạn có thể sử dụng cả NavLink và Link trong ứng dụng của mình tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.

4. Làm thế nào để tùy chỉnh hiệu ứng của NavLink khi được kích hoạt?
Bạn có thể tùy chỉnh hiệu ứng của NavLink bằng cách thay đổi lớp CSS được thêm vào phần tử khi được kích hoạt. Sử dụng thuộc tính `activeClassName` để chỉ định lớp CSS tùy chỉnh của bạn.

5. NavLink và Link có hỗ trợ chuyển hướng đến các đường dẫn bên ngoài không?
Cả NavLink và Link đều hỗ trợ chuyển hướng đến các đường dẫn bên ngoài ứng dụng của bạn.

Active Link React Router-Dom V6

Active Link với React Router-DOM v6: Hướng dẫn chi tiết

React Router-DOM là một thư viện quan trọng trong việc quản lý các router trong ứng dụng React. Phiên bản mới nhất của nó, React Router-DOM v6, được ra mắt vào tháng 8 năm 2021 và đem đến một số cải tiến đáng chú ý so với các phiên bản trước đó. Một trong những tính năng nổi bật của React Router-DOM v6 là thành phần Active Link, cho phép tạo liên kết (link) và tô đậm nó khi trang tương ứng được duyệt.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng Active Link trong React Router-DOM v6 và hướng dẫn cách tùy chỉnh hiển thị nó.

I. Cài đặt và Config React Router-DOM v6
Trước khi bắt đầu sử dụng Active Link, chúng ta cần cài đặt và cấu hình React Router-DOM v6. Để làm điều này, làm theo các bước sau:

1. Cài đặt React Router-DOM: Chạy lệnh sau trong terminal để cài đặt React Router-DOM.
“`
npm install react-router-dom@next
“`

2. Tạo Router: Trong file chính của ứng dụng, nhập đoạn mã sau:
“`javascript
import React from ‘react’;
import { BrowserRouter as Router } from ‘react-router-dom’;

function App() {
return (

{/* Nội dung ứng dụng */}

);
}

export default App;
“`

II. Sử dụng Active Link
Sau khi đã cấu hình Router, chúng ta có thể sử dụng Active Link trong các thành phần để tạo liên kết (link) hoạt động và tô đậm nó khi trang được duyệt. Active Link được sử dụng thay cho thẻ `` trong React Router-DOM v5.

1. Cài đặt các thành phần: Nhập đoạn mã sau để cài đặt cần thiết:
“`javascript
import React from ‘react’;
import { Link, NavLink } from ‘react-router-dom’;
“`

2. Sử dụng Active Link: Trong thành phần liên kết (link), chúng ta sẽ sử dụng thẻ `` và thêm thuộc tính `activeClassName` để tùy chỉnh cách hiển thị liên kết khi trang được duyệt. Dưới đây là ví dụ minh hoạ:
“`jsx

Trang chủ

“`

Trong ví dụ trên, khi trang hiện tại được duyệt là “/home”, liên kết “Trang Chủ” sẽ được tô đậm với class “active-link”.

III. Tùy chỉnh Active Link
1. Tùy chỉnh CSS: Để tùy chỉnh giao diện của Active Link, chúng ta có thể sử dụng CSS. Dựa vào ví dụ trước, để thay đổi màu chữ của liên kết khi trang được duyệt, chúng ta có thể thêm đoạn mã CSS sau:
“`css
.active-link {
color: blue;
}
“`

2. Tùy chỉnh nhiều lớp CSS: Đôi khi, chúng ta có thể muốn thêm nhiều lớp CSS vào liên kết khi trang được duyệt. Để làm điều này, chúng ta chỉ cần thêm các lớp CSS cần thiết vào `activeClassName`, ngăn cách bằng dấu cách. Ví dụ:
“`jsx

Trang chủ

“`
Trong ví dụ này, class “active-link” và “bold” sẽ được áp dụng vào liên kết khi trang hiện tại là “/home”.

Tóm lại, React Router-DOM v6 đã đem đến tính năng Active Link mạnh mẽ, giúp chúng ta tạo liên kết hoạt động và tô đậm khi trang tương ứng được duyệt. Việc sử dụng Active Link rất đơn giản và tùy chỉnh giao diện nhanh chóng qua CSS.

FAQs:
Q: React Router-DOM v6 có khác biệt lớn so với React Router-DOM v5 không?
A: Có, React Router-DOM v6 có một số cải tiến và thay đổi đáng chú ý so với v5, bao gồm cú pháp routing mới, cấu trúc route tree thay đổi và hỗ trợ các tính năng mới như Active Link.

Q: Làm cách nào để cài đặt phiên bản React Router-DOM v6?
A: Để cài đặt phiên bản v6, chúng ta cần chạy lệnh “npm install react-router-dom@next” để cài đặt phiên bản mới nhất.

Q: React Router-DOM v6 có khả năng tương thích ngược với các phiên bản trước không?
A: Không, cú pháp và cấu trúc của React Router-DOM v6 đã thay đổi đáng kể từ các phiên bản trước, do đó việc nâng cấp có thể gây ra sự tương không tương thích giữa các phiên bản.

Q: Làm thế nào để tạo nhiều liên kết Active Link?
A: Để tạo nhiều liên kết Active Link, chúng ta chỉ cần sử dụng các thành phần với các URL tương ứng và tùy chỉnh classNames.

Q: Tôi có thể sử dụng Active Link với các thẻ HTML khác không?
A: Không, Active Link chỉ được sử dụng với thành phần của React Router-DOM. Đối với các thẻ HTML khác, chúng ta cần sử dụng CSS hoặc các thư viện khác để tạo các hiệu ứng tương tự.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề navlink react router dom

ReactJS: 09-03 Phân biệt Link và NavLink
ReactJS: 09-03 Phân biệt Link và NavLink

Link bài viết: navlink react router dom.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này navlink react router dom.

Xem thêm: https://kenhsangtao.vn/category/huong-dan blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *