Skip to content
Home » Session Storage Và Local Storage Trong Javascript: Hướng Dẫn Sử Dụng

Session Storage Và Local Storage Trong Javascript: Hướng Dẫn Sử Dụng

Local Storage & Session Storage [ with Code Examples ]

Session Storage And Local Storage In Javascript

Lưu trữ phiên và lưu trữ cục bộ là hai cách để lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt web bằng JavaScript. Mỗi cách có những ưu điểm và giới hạn riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về session storage và local storage trong JavaScript và sự khác biệt giữa chúng.

I. Lưu trữ phiên trong JavaScript:
1. Khái niệm cơ bản về lưu trữ phiên:
Lưu trữ phiên trong JavaScript là một cơ chế để lưu trữ dữ liệu tạm thời trên trình duyệt của người dùng. Dữ liệu lưu trữ trong phiên sẽ được xóa khi phiên làm việc của người dùng kết thúc hoặc khi trình duyệt được đóng.

2. Cách sử dụng lưu trữ phiên trong JavaScript:
Để sử dụng lưu trữ phiên, chúng ta có thể sử dụng đối tượng sessionStorage trong JavaScript. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng lưu trữ phiên trong JavaScript:

a. Lưu trữ dữ liệu vào phiên:
“`javascript
sessionStorage.setItem(‘key’, ‘value’);
“`

b. Lấy dữ liệu từ phiên:
“`javascript
var data = sessionStorage.getItem(‘key’);
“`

c. Xóa dữ liệu từ phiên:
“`javascript
sessionStorage.removeItem(‘key’);
“`

3. Giới hạn và bảo mật của lưu trữ phiên:
– Giới hạn: Session storage có giới hạn lưu trữ dữ liệu từ 5MB đến 10MB tùy vào trình duyệt sử dụng.
– Bảo mật: Dữ liệu trong session storage chỉ được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng và không được chia sẻ với các trang web khác. Tuy nhiên, nếu trang web bị tấn công bằng cross-site scripting (XSS), dữ liệu trong session storage có thể bị truy cập và đánh cắp.

II. Lưu trữ cục bộ trong JavaScript:
1. Hiểu về lưu trữ cục bộ:
Lưu trữ cục bộ trong JavaScript là một cơ chế để lưu trữ dữ liệu lâu dài trên trình duyệt của người dùng. Dữ liệu lưu trữ trong cục bộ sẽ không bị xóa khi phiên làm việc kết thúc và sẽ tồn tại cho đến khi người dùng xóa nó hoặc hết hạn.

2. Sự khác nhau giữa lưu trữ phiên và lưu trữ cục bộ trong JavaScript:
– Thời gian tồn tại: Dữ liệu trong lưu trữ phiên sẽ bị xóa khi phiên làm việc kết thúc, trong khi dữ liệu trong lưu trữ cục bộ sẽ tồn tại lâu dài.
– Phạm vi: Dữ liệu trong lưu trữ phiên chỉ được truy cập trong cùng một phiên làm việc, trong khi dữ liệu trong lưu trữ cục bộ có thể được truy cập từ các phiên làm việc khác nhau và trang web khác nhau trên cùng một trình duyệt.

3. Cách sử dụng lưu trữ cục bộ trong JavaScript:
Để sử dụng lưu trữ cục bộ, chúng ta có thể sử dụng đối tượng localStorage trong JavaScript. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng lưu trữ cục bộ trong JavaScript:

a. Lưu trữ dữ liệu vào cục bộ:
“`javascript
localStorage.setItem(‘key’, ‘value’);
“`

b. Lấy dữ liệu từ cục bộ:
“`javascript
var data = localStorage.getItem(‘key’);
“`

c. Xóa dữ liệu từ cục bộ:
“`javascript
localStorage.removeItem(‘key’);
“`

4. Ưu điểm và hạn chế của lưu trữ cục bộ:
– Ưu điểm:
– Dữ liệu được lưu trữ lâu dài và có thể truy cập từ nhiều phiên làm việc và trang web khác nhau.
– Số lượng dữ liệu lưu trữ trong cục bộ không bị giới hạn như session storage, cho phép lưu trữ nhiều hơn.

– Hạn chế:
– Dữ liệu trong lưu trữ cục bộ không được bảo mật và có thể bị truy cập bởi các kẻ tấn công.
– Dữ liệu trong lưu trữ cục bộ không được chia sẻ với các trình duyệt khác trên cùng một máy tính.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp):

1. Session Storage là gì và nó được sử dụng như thế nào trong JavaScript?
Trong JavaScript, session storage là một cơ chế để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong trình duyệt. Chúng ta có thể sử dụng đối tượng sessionStorage để lưu trữ, lấy dữ liệu và xóa dữ liệu từ session storage.

2. Sự khác biệt giữa session storage và local storage trong JavaScript là gì?
Sự khác biệt chính giữa session storage và local storage là thời gian tồn tại của dữ liệu và phạm vi truy cập. Session storage lưu trữ dữ liệu trong một phiên làm việc và chỉ có thể truy cập trong cùng một phiên làm việc, trong khi local storage lưu trữ dữ liệu lâu dài và có thể truy cập từ nhiều phiên làm việc khác nhau và trang web khác nhau trên cùng một trình duyệt.

3. Cách sử dụng setItem() để lưu trữ dữ liệu trong session storage?
Để lưu trữ dữ liệu trong session storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức setItem() của đối tượng sessionStorage trong JavaScript. Ví dụ: sessionStorage.setItem(‘key’, ‘value’);

4. Session storage có được sử dụng trong React không?
Có, chúng ta có thể sử dụng session storage trong React bằng cách sử dụng đối tượng sessionStorage như mọi khi trong JavaScript. Chẳng hạn, để lưu trữ một giá trị trong session storage trong React, chúng ta có thể sử dụng: sessionStorage.setItem(‘key’, ‘value’);

5. Sự khác biệt giữa Cookie và local storage trong JavaScript là gì?
Sự khác biệt chính giữa cookie và local storage là cách dữ liệu được lưu trữ và phạm vi truy cập. Cookie lưu trữ dữ liệu trên máy chủ và được gửi tới máy chủ mỗi khi yêu cầu được gửi đi, trong khi local storage lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên trình duyệt người dùng và giới hạn trong phạm vi của trình duyệt đó.

6. Tôi nên sử dụng sessionStorage.getToken() hay localStorage.getToken() trong JavaScript?
Việc sử dụng sessionStorage.getToken() hay localStorage.getToken() phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng của bạn. Nếu bạn chỉ muốn lưu trữ thông tin tạm thời trong một phiên làm việc, hãy sử dụng sessionStorage.getToken(). Ngược lại, nếu bạn muốn lưu trữ thông tin lâu dài và truy cập từ nhiều phiên làm việc, hãy sử dụng localStorage.getToken().

Từ khoá người dùng tìm kiếm: session storage and local storage in javascript Session Storage js, Session storage vs local storage, Session Storage là gì, sessionStorage setItem, Session storage react, Cookie vs local storage, sessionStorage W3Schools, localStorage JS

Chuyên mục: Top 59 Session Storage And Local Storage In Javascript

Local Storage \U0026 Session Storage [ With Code Examples ]

What Is The Difference Between Local Storage And Session Storage?

Local storage và session storage là hai phương pháp lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web, nhưng cung cấp các quyền hạn và tính năng khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa hai phương pháp lưu trữ này và tại sao chúng lại quan trọng trong phát triển ứng dụng web.

Local storage và session storage đều được thực hiện trong Javascript và cung cấp một cách giữ lại thông tin giữa các lần truy cập trang web. Trong cả hai trường hợp, dữ liệu được lưu trữ trên trình duyệt web và không được gửi đến máy chủ. Điều này giúp tăng tốc độ truy cập và khả năng phản hồi.

Tuy nhiên, có một số khác biệt đáng chú ý giữa local storage và session storage. Dưới đây là một số sự khác biệt quan trọng:

1. Phạm vi lưu trữ:
– Local storage: Dữ liệu được lưu trữ vĩnh viễn trên trình duyệt web. Ngay cả khi trình duyệt được đóng và mở lại, dữ liệu vẫn còn nguyên vẹn.
– Session storage: Dữ liệu chỉ tồn tại trong phiên làm việc của trình duyệt. Nếu bạn đóng trình duyệt, dữ liệu sẽ bị xóa.

2. Đối tượng lưu trữ:
– Local storage: Lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa/giá trị (key/value). Giá trị có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm cả đối tượng JSON.
– Session storage: Tương tự như local storage, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng cặp khóa/giá trị, nhưng lại không hỗ trợ lưu trữ đối tượng JSON.

3. Chia sẻ dữ liệu giữa các tab:
– Local storage: Dữ liệu lưu trữ trong local storage sẽ có thể được truy cập và chia sẻ giữa các tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác nhau.
– Session storage: Dữ liệu lưu trữ trong session storage chỉ có thể được truy cập và chia sẻ giữa các tab trong cùng một cửa sổ trình duyệt. Khi mở một cửa sổ trình duyệt mới, một phiên làm việc mới được tạo và dữ liệu session storage sẽ không được chuyển sang phiên làm việc mới này.

4. Tính bảo mật:
– Local storage: Dữ liệu trong local storage có thể bị truy cập và chỉnh sửa bởi JavaScript từ bất kỳ trang nào.
– Session storage: Dữ liệu trong session storage chỉ có thể bị truy cập và chỉnh sửa bởi JavaScript từ cùng một trang web mà đã tạo ra dữ liệu này.

Bây giờ, hãy xem một số câu hỏi thường gặp về chủ đề này:

Câu hỏi thường gặp:
1. Session storage và cookies có giống nhau không?
Không, session storage và cookies không giống nhau. Cookies được lưu trữ trên trình duyệt và gửi đến máy chủ trong mỗi yêu cầu. Trong khi đó, session storage chỉ tồn tại trên trình duyệt và không được gửi đến máy chủ.

2. Khi nào nên sử dụng local storage?
Local storage thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu lâu dài, như tài khoản người dùng, thông tin cài đặt và dữ liệu quan trọng khác mà bạn muốn giữ nguyên ngay cả khi trình duyệt được đóng và mở lại.

3. Khi nào nên sử dụng session storage?
Session storage là lựa chọn tốt khi bạn chỉ cần lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc hiện tại và không cần chia sẻ dữ liệu giữa các cửa sổ trình duyệt.

4. Tôi có thể xóa dữ liệu từ local storage và session storage không?
Có, bạn có thể xóa dữ liệu từ local storage và session storage bằng cách sử dụng phương thức `removeItem()` hoặc `clear()` trong Javascript.

5. Session storage có nguy cơ mất dữ liệu không?
Dữ liệu trong session storage có thể mất nếu trình duyệt bị đóng bất ngờ hoặc bị lỗi. Do đó, nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu quan trọng, nên sử dụng local storage thay vì session storage.

Local storage và session storage đều cung cấp các phương thức đơn giản và mạnh mẽ để lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web. Bạn nên cân nhắc cách sử dụng chúng dựa trên yêu cầu của ứng dụng của mình.

What Is Session Storage In Javascript?

Session storage là một tính năng quan trọng trong JavaScript, cho phép lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt người dùng trong suốt quá trình hoạt động của trang web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về session storage, cách sử dụng nó và những lợi ích mà nó mang lại.

Session storage là một phương thức lưu trữ dữ liệu tạm thời trên trình duyệt web. Dữ liệu được lưu trữ trong một phiên làm việc của trình duyệt và chỉ tồn tại trong suốt thời gian trình duyệt người dùng mở cửa sổ hoặc tab đó. Khi tab hoặc cửa sổ bị đóng, dữ liệu session storage sẽ bị xóa.

Để lưu trữ dữ liệu vào session storage, chúng ta có thể sử dụng API lưu trữ dữ liệu trong JavaScript như sau:

“`javascript
// Lưu trữ dữ liệu vào session storage
sessionStorage.setItem(‘key’, ‘value’);

// Truy xuất dữ liệu từ session storage
const data = sessionStorage.getItem(‘key’);

// Xóa một mục từ session storage
sessionStorage.removeItem(‘key’);

// Xóa tất cả dữ liệu trong session storage
sessionStorage.clear();
“`

Khi chúng ta sử dụng phương thức `setItem()`, dữ liệu sẽ được gắn vào session storage với một khóa (key) cụ thể và giá trị (value) tương ứng. Để truy xuất dữ liệu từ session storage, chúng ta sử dụng phương thức `getItem()` và truyền vào khóa của dữ liệu cần lấy. Nếu muốn xóa một mục từ session storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức `removeItem()` với tham số là khóa của mục đó. Cuối cùng, để xóa tất cả dữ liệu trong session storage, chúng ta sử dụng phương thức `clear()`.

Session storage có một số lợi ích quan trọng. Đầu tiên, dữ liệu lưu trữ trong session storage không bị truy cập từ xa hoặc bởi các trang web khác, chỉ có thể truy cập từ trình duyệt mà nó đã được tạo ra. Điều này đảm bảo tính riêng tư và bảo mật của dữ liệu người dùng.

Thứ hai, dữ liệu trong session storage có khả năng tồn tại qua các trang và các trang web con. Khi chuyển từ trang này sang trang khác, dữ liệu sẽ vẫn được lưu trữ và có thể truy xuất mà không cần phải truyền qua các biến hoặc tham số URL. Điều này rất hữu ích khi chúng ta muốn lưu trữ các giá trị tạm thời, ví dụ như thông tin đăng nhập, các tùy chọn ngôn ngữ hoặc các cài đặt cá nhân của người dùng.

Thứ ba, session storage cung cấp một giao diện đơn giản để làm việc với dữ liệu. Với các phương thức set, get, remove và clear, chúng ta có thể dễ dàng lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo nhu cầu. Không cần phải sử dụng các phương pháp phức tạp để quản lý dữ liệu trong trình duyệt.

Cuối cùng, session storage là một công cụ hữu ích để tương tác với người dùng. Chúng ta có thể sử dụng session storage để lưu trữ thông tin tạm thời trong quá trình người dùng thực hiện các thao tác trên trang web. Ví dụ, khi người dùng điền vào một biểu mẫu đăng ký, chúng ta có thể sử dụng session storage để tạm thời lưu trữ các dữ liệu mà người dùng đã nhập và đảm bảo rằng thông tin này không bị mất khi người dùng chuyển đến một trang khác trên trang web.

FAQs:

1. Session storage có khả năng lưu trữ bao nhiêu dữ liệu?
Session storage thường có một giới hạn lưu trữ dữ liệu khoảng 5MB. Tuy nhiên, dung lượng lưu trữ cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào trình duyệt web và cấu hình hệ thống máy tính.

2. Dữ liệu trong session storage có thể được chia sẻ giữa các tab hoặc cửa sổ trình duyệt không?
Dữ liệu trong session storage chỉ tồn tại trong cửa sổ hoặc tab mà nó đã được tạo ra. Nếu người dùng mở một tab hoặc cửa sổ mới, dữ liệu session storage hoàn toàn độc lập và không chia sẻ với các tab hoặc cửa sổ khác.

3. Dữ liệu trong session storage có tồn tại qua các phiên đăng nhập lại không?
Dữ liệu trong session storage chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc của trình duyệt. Nếu người dùng đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, dữ liệu session storage sẽ bị xóa và không tồn tại qua các phiên đăng nhập lại.

4. Làm thế nào để kiểm tra xem session storage có tồn tại hay không?
Chúng ta có thể sử dụng điều kiện để kiểm tra xem session storage có tồn tại hay không bằng cách sử dụng phương thức `getItem()` và kiểm tra giá trị trả về. Nếu giá trị trả về là `null`, điều đó có nghĩa là session storage không tồn tại.

Với session storage, chúng ta có thể dễ dàng lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong quá trình hoạt động của trang web. Tính năng này cung cấp cho chúng ta khả năng lưu trữ dữ liệu tạm thời, tăng tính riêng tư và tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Xem thêm tại đây: kenhsangtao.vn

Session Storage Js

Session Storage js: Giới thiệu và Ứng dụng trong Lưu trữ Phiên làm việc trên trình duyệt

Trong lĩnh vực phát triển web, Lưu trữ Phiên làm việc (Session Storage) js là một khái niệm quan trọng và mạnh mẽ khi giúp chúng ta lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt mà không cần sử dụng máy chủ. Session Storage js đã trở thành một công cụ thông dụng và đáng tin cậy cho việc quản lý phiên làm việc, xử lý dữ liệu người dùng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Trước khi khám phá ứng dụng của Session Storage js, để hiểu rõ hơn về nó, chúng ta cần xem xét hai khái niệm quan trọng khác: Local Storage và Cookie.

Local Storage là một thành phần của Web Storage API, cung cấp một cách để lưu trữ và truy cập dữ liệu dễ dàng hơn so với việc sử dụng Cookie truyền thống. Local Storage cho phép chúng ta lưu trữ dữ liệu trong cùng một tên miền, cho dù trình duyệt web được tắt đi và mở lại. Tuy nhiên, dữ liệu lưu trữ trong Local Storage không thể chia sẻ giữa các phiên làm việc khác nhau hay trên nhiều trình duyệt khác nhau đang chạy trên cùng một máy tính.

Cookie là một loại dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Được tạo ra bởi máy chủ, Cookie được sử dụng để theo dõi và lưu trữ thông tin về người dùng và phiên làm việc. Mặc dù Cookie hữu ích trong việc xác định người dùng và theo dõi hành vi trên trang web, nhưng chúng có dung lượng hạn chế và chỉ có thể lưu trữ từ 4KB đến 20KB.

Và đây là lúc Session Storage js tạo nên sự khác biệt. Session Storage js cũng thuộc về Web Storage API, tuy nhiên, nó cho phép lưu trữ dữ liệu phiên làm việc lớn hơn và truy xuất chúng khi cần thiết. Điều này giúp chúng ta lưu trữ thông tin phiên làm việc của người dùng mà không cần sử dụng máy chủ.

Sử dụng Session Storage js, chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu người dùng như thông tin đăng nhập, giỏ hàng, cài đặt ngôn ngữ và các thiết lập tương tự. Dữ liệu này có thể được truy xuất và chỉnh sửa thông qua mã JavaScript, cho phép chúng ta tạo ra các trang web tương tác với người dùng mà không cần truy cập dữ liệu từ máy chủ.

Cách sử dụng Session Storage js rất đơn giản. Đầu tiên, chúng ta cần kiểm tra xem trình duyệt có hỗ trợ Session Storage không. Chúng ta có thể sử dụng đoạn mã sau để kiểm tra:

“`
if (typeof(Storage) !== “undefined”) {
// Trình duyệt hỗ trợ Session Storage
} else {
// Trình duyệt không hỗ trợ Session Storage
}
“`

Sau khi kiểm tra, chúng ta có thể sử dụng các phương thức `sessionStorage.setItem()`, `sessionStorage.getItem()`, và `sessionStorage.removeItem()` để thao tác với dữ liệu trong Session Storage.

“`
sessionStorage.setItem(“key”, “value”); // Lưu trữ dữ liệu trong Session Storage
sessionStorage.getItem(“key”); // Truy xuất dữ liệu từ Session Storage
sessionStorage.removeItem(“key”); // Xóa dữ liệu từ Session Storage
“`

Tuy nhiên, Session Storage js không hoàn hảo và cần được sử dụng đúng cách. Dưới đây là một số Câu hỏi thường gặp (FAQs) liên quan đến Session Storage js:

Q: Session Storage js có hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt không?
A: Các trình duyệt hiện đại như Chrome, Firefox, Safari và Edge đều hỗ trợ Session Storage js. Tuy nhiên, nên kiểm tra hướng dẫn và phiên bản trình duyệt cụ thể để đảm bảo tính tương thích.

Q: Dữ liệu trong Session Storage js có được lưu trữ an toàn không?
A: Dữ liệu trong Session Storage js chỉ được lưu trữ trên trình duyệt và sẽ bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt. Do đó, nếu bảo mật là một yếu tố quan trọng, nên sử dụng các phương pháp mã hóa mạnh mẽ và/hoặc lưu trữ dữ liệu trên máy chủ.

Q: Session Storage js có dung lượng lưu trữ giới hạn không?
A: Dung lượng lưu trữ của Session Storage js thay đổi tùy thuộc vào trình duyệt, nhưng thông thường nó là từ 5MB đến 10MB.

Q: Dữ liệu trong Session Storage js có thể chia sẻ giữa các tab hoặc cửa sổ trình duyệt không?
A: Không, dữ liệu trong Session Storage js chỉ tồn tại trong cùng một phiên làm việc trên trình duyệt. Nếu bạn mở một tab mới hoặc cửa sổ trình duyệt mới, dữ liệu trong Session Storage js sẽ không được chia sẻ.

Q: Session Storage js có ảnh hưởng đến hiệu suất trang web không?
A: Sử dụng Session Storage js có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trang web, đặc biệt là khi lưu trữ dữ liệu lớn hoặc có nhiều hoạt động ghi đọc trên Session Storage. Do đó, hãy sử dụng Session Storage js một cách tiết kiệm và chỉ lưu trữ những thông tin cần thiết.

Trong tổng quan, Session Storage js là một công cụ mạnh mẽ và hữu ích trong việc xử lý lưu trữ phiên làm việc trên trình duyệt. Dễ sử dụng và cung cấp một phạm vi lưu trữ dữ liệu lớn, Session Storage js giúp tăng cường trải nghiệm người dùng và giúp chúng ta tạo ra các ứng dụng web tương tác hiệu quả.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Session Storage js chỉ là một phương thức lưu trữ tạm thời và dữ liệu của Session Storage js không thể chia sẻ giữa các phiên làm việc hoặc trên nhiều trình duyệt. Vì vậy, khi xây dựng ứng dụng phức tạp và có yêu cầu bảo mật cao, nên sử dụng các phương pháp lưu trữ khác như lưu trữ trên máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu.

Session Storage Vs Local Storage

Bộ nhớ phiên và bộ nhớ cục bộ: Ưu điểm và sự khác biệt

Trước khi chúng ta bàn về bộ nhớ phiên (session storage) và bộ nhớ cục bộ (local storage), hãy hiểu rõ cấu trúc và mục đích của chúng.

Bộ nhớ phiên là một tính năng trong trình duyệt web hiện đại, cho phép bạn lưu trữ và truy cập dữ liệu trong suốt phiên sử dụng trang web. Phiên được xác định bắt đầu ngay khi người dùng truy cập vào trang web và kết thúc khi trình duyệt bị đóng. Trong thời gian cụ thể này, bất kỳ biến và dữ liệu nào được lưu trữ trong bộ nhớ phiên sẽ tồn tại và có thể truy cập từ bất kỳ trang nào của trang web đó.

Bộ nhớ cục bộ, mặt khác, cho phép bạn lưu trữ dữ liệu lâu dài trên trình duyệt web. Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ sẽ không bị xóa đi sau khi trình duyệt được đóng, và có thể truy cập từ bất kỳ trang nào hoặc bất kỳ phiên sử dụng trình duyệt nào.

Đây là một cuộc tranh luận phổ biến trong cộng đồng phát triển web liệu nên sử dụng bộ nhớ phiên hay bộ nhớ cục bộ. Dưới đây là một số ưu điểm và sự khác biệt giữa hai loại bộ nhớ này.

Ưu điểm của bộ nhớ phiên:
– Tốc độ truy cập nhanh: Vì dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ phiên tồn tại trong suốt phiên sử dụng trang web, nên truy cập dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả. Không cần phải gửi yêu cầu mạng để truy cập dữ liệu, giúp tăng tốc độ xử lý của trang web.
– An toàn hơn: Do dữ liệu chỉ tồn tại trong suốt phiên sử dụng, nên bộ nhớ phiên an toàn hơn bộ nhớ cục bộ. Dữ liệu trong bộ nhớ phiên sẽ tự động bị xóa đi khi trình duyệt đóng cửa sổ, ngăn ngừa việc truy cập trái phép vào dữ liệu.
– Đơn giản và dễ sử dụng: Để lưu trữ và truy cập dữ liệu trong bộ nhớ phiên, bạn chỉ cần sử dụng JavaScript thông qua API gốc của trình duyệt.

Ưu điểm của bộ nhớ cục bộ:
– Sự tồn tại dữ liệu: Dữ liệu trong bộ nhớ cục bộ không bị xóa sau khi trình duyệt đóng. Điều này có nghĩa là dữ liệu có thể được lưu trữ lâu dài và truy cập từ bất kỳ phiên sử dụng trình duyệt nào.
– Khả năng lưu trữ lớn hơn: Bộ nhớ cục bộ có khả năng lưu trữ lớn hơn so với bộ nhớ phiên. Bạn có thể lưu trữ hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu bản ghi mà không gây ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web.
– Tiện lợi cho việc hoạt động ngoại tuyến: Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ có thể sử dụng ngay cả khi người dùng không được kết nối internet. Điều này rất hữu ích cho việc phát triển ứng dụng web cho các môi trường hoạt động ngoại tuyến.

Sự khác biệt giữa bộ nhớ phiên và bộ nhớ cục bộ:

1. Phạm vi sử dụng:
– Bộ nhớ phiên: Tồn tại và có thể truy cập trong suốt phiên sử dụng trang web.
– Bộ nhớ cục bộ: Tồn tại và có thể truy cập từ bất kỳ phiên sử dụng trình duyệt nào.

2. Thời gian tồn tại:
– Bộ nhớ phiên: Dữ liệu tồn tại trong suốt phiên sử dụng trang web, và bị xóa khi trình duyệt đóng cửa sổ.
– Bộ nhớ cục bộ: Dữ liệu không bị xóa khi trình duyệt đóng cửa sổ.

3. Khối lượng dữ liệu:
– Bộ nhớ phiên: Giới hạn lưu trữ tùy thuộc vào trình duyệt và phiên sử dụng.
– Bộ nhớ cục bộ: Có khả năng lưu trữ lớn hơn và không có giới hạn nghiêm ngặt về kích thước dữ liệu.

Câu hỏi thường gặp:

Q: Bộ nhớ phiên và bộ nhớ cục bộ nên được sử dụng trong trường hợp nào?
A: Bộ nhớ phiên thích hợp để lưu trữ các dữ liệu tạm thời trong suốt phiên sử dụng trang web. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó để lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng trong khi họ duyệt các trang của trang web. Bộ nhớ cục bộ, ngược lại, thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu lâu dài và khối lượng lớn, chẳng hạn như lưu trữ các cài đặt ứng dụng hoặc dữ liệu người dùng quan trọng.

Q: Điều gì xảy ra nếu tôi lưu trữ quá nhiều dữ liệu trong bộ nhớ phiên hay bộ nhớ cục bộ?
A: Nếu lưu trữ quá nhiều dữ liệu trong bộ nhớ phiên, trang web có thể trở nên chậm và không phản hồi do tải thông tin lưu trữ quá nặng. Đối với bộ nhớ cục bộ, lưu trữ quá lớn có thể làm giảm hiệu suất trình duyệt và chiếm nhiều dung lượng trong bộ nhớ của người dùng.

Q: Tôi có thể lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong bộ nhớ phiên hay bộ nhớ cục bộ không?
A: Không nên lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong bộ nhớ phiên hoặc bộ nhớ cục bộ. Dữ liệu trong bộ nhớ phiên và bộ nhớ cục bộ đều có thể bị truy cập từ phía người dùng hoặc bị tấn công. Để đảm bảo an toàn thông tin, tốt nhất là mã hóa dữ liệu trước khi lưu trữ và giải mã chỉ khi cần thiết.

Trên đây là một cái nhìn sâu sắc về bộ nhớ phiên và bộ nhớ cục bộ trong phát triển ứng dụng web. Việc chọn loại bộ nhớ phụ thuộc hoàn toàn vào yêu cầu cụ thể của dự án và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và truy cập một cách hiệu quả và an toàn.

Session Storage Là Gì

Session Storage là gì và cách nó hoạt động?

Session Storage là một phương thức lưu trữ thông tin trên trình duyệt web mà không yêu cầu kết nối mạng. Nó cung cấp một không gian lưu trữ tạm thời với dung lượng nhỏ để lưu trữ dữ liệu trong suốt một phiên làm việc trên một trang web.

Khi một trang web được tải vào trình duyệt, Session Storage tạo ra một đối tượng lưu trữ tạm thời duy nhất cho phiên làm việc hiện tại. Đối tượng này thường được lưu trữ trong bộ nhớ trình duyệt và chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc của người dùng trên trang web. Khi người dùng đóng tab hoặc trình duyệt, dữ liệu trong Session Storage sẽ bị xóa.

Session Storage không giới hạn số lượng key-value pairs mà bạn có thể lưu trữ và mỗi pair được lưu trữ dưới dạng chuỗi. Bạn có thể truy cập hoặc cập nhật dữ liệu trong Session Storage bằng cách sử dụng các phương pháp như setItem(), getItem(), removeItem(), và clear().

Ví dụ sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách Session Storage hoạt động:

“`javascript
// Lưu trữ dữ liệu vào Session Storage
sessionStorage.setItem(“username”, “John Doe”);

// Truy xuất dữ liệu từ Session Storage
var username = sessionStorage.getItem(“username”);

// In ra giá trị của ‘username’
console.log(username);

// Xóa dữ liệu từ Session Storage
sessionStorage.removeItem(“username”);

// Xóa chỉ mục từ Session Storage
sessionStorage.clear();
“`

FAQs:

1. Làm thế nào để kiểm tra xem Session Storage được hỗ trợ trên trình duyệt của tôi hay không?
Để kiểm tra Session Storage có được hỗ trợ hay không, bạn có thể sử dụng một đoạn mã JavaScript như sau:

“`javascript
if (typeof(Storage) !== “undefined”) {
// Hỗ trợ Session Storage
} else {
// Không hỗ trợ Session Storage
}
“`

2. Có lưu trữ dữ liệu trên phiên làm việc sau khi trình duyệt đóng?
Không, Session Storage chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc hiện tại. Khi trình duyệt đóng, dữ liệu trong Session Storage sẽ bị xóa.

3. So sánh giữa Session Storage và Local Storage:
– Session Storage: tồn tại trong suốt phiên làm việc hiện tại, dung lượng nhỏ, và chỉ có thể truy cập từ cùng một trang web hoặc cùng một cửa sổ trình duyệt.
– Local Storage: tồn tại vĩnh viễn, dung lượng lớn hơn, và có thể truy cập từ mọi trang web trong cùng một trình duyệt.

4. Dữ liệu lưu trữ trong Session Storage có an toàn không?
Dữ liệu trong Session Storage không được mã hóa và có thể truy cập bởi mã JavaScript trên trang web đang hoạt động. Do đó, không nên lưu trữ dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu hoặc thông tin ngân hàng trong Session Storage.

5. Tôi có thể sử dụng Session Storage trên trình duyệt di động không?
Có, Session Storage được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt di động như Chrome, Safari và Firefox.

6. Dữ liệu trong Session Storage có được chia sẻ qua các tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác nhau không?
Không, dữ liệu trong Session Storage chỉ tồn tại trong cùng một tab hoặc cửa sổ trình duyệt. Mỗi tab hoặc cửa sổ trình duyệt sẽ có một Session Storage độc lập.

Tóm lược:
Session Storage là một phương thức lưu trữ dữ liệu tạm thời trong trình duyệt web. Nó cung cấp một không gian lưu trữ nhỏ để lưu trữ dữ liệu trong suốt một phiên làm việc trên một trang web. Session Storage có thể truy cập và cập nhật dữ liệu bằng cách sử dụng các phương pháp như setItem(), getItem(), removeItem(), và clear().

Hình ảnh liên quan đến chủ đề session storage and local storage in javascript

Local Storage & Session Storage [ with Code Examples ]
Local Storage & Session Storage [ with Code Examples ]

Link bài viết: session storage and local storage in javascript.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này session storage and local storage in javascript.

Xem thêm: https://kenhsangtao.vn/category/huong-dan blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *