Skip to content
Home » Session Storage Và Local Storage – Trang Web Của Bạn Có Cần Chúng Không?

Session Storage Và Local Storage – Trang Web Của Bạn Có Cần Chúng Không?

JavaScript Cookies vs Local Storage vs Session Storage

Session Storage And Local Storage

Lưu trữ phiên và lưu trữ cục bộ – Giới thiệu

Lưu trữ phiên (Session Storage) và lưu trữ cục bộ (Local Storage) là hai công nghệ quan trọng được sử dụng trong phát triển ứng dụng web hiện đại. Chúng đồng thời cung cấp khả năng lưu trữ thông tin trên trình duyệt web, giúp tạo ra các trải nghiệm động và cá nhân hóa cho người dùng.

Để hiểu rõ hơn về Session Storage và Local Storage, chúng ta sẽ xem xét cả hai cùng nhau, bao gồm các đặc điểm, cách sử dụng và quản lý của chúng.

1. Khái niệm về Session Storage và Local Storage:
Session Storage là một cơ chế lưu trữ trên trình duyệt cho phép lưu trữ dữ liệu trong suốt phiên làm việc được tạo ra bởi người dùng. Dữ liệu được lưu trong Session Storage chỉ tồn tại trong quá trình mở cửa sổ hoặc tab duyệt web. Khi người dùng đóng cửa sổ hoặc tab, dữ liệu trong Session Storage sẽ bị xóa đi.

Trái lại, Local Storage là một công nghệ lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt và giữ lại dữ liệu trong suốt thời gian dài, ngay cả sau khi người dùng đóng cửa sổ hoặc tab duyệt web. Dữ liệu trong Local Storage sẽ được lưu trữ trên thiết bị của người dùng và tồn tại cho đến khi người dùng xóa nó hoặc tại một điều kiện khác.

2. Sự khác biệt giữa Session Storage và Local Storage:
Mặc dù cả hai cơ chế lưu trữ đều cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web, tuy nhiên, chúng có những điểm khác biệt quan trọng như sau:

– Session Storage chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc, trong khi Local Storage được lưu trữ để sử dụng lâu dài.
– Dữ liệu trong Session Storage chỉ được chia sẻ giữa các tab hoặc cửa sổ của cùng một phiên làm việc, trong khi dữ liệu trong Local Storage có sẵn cho tất cả các tab và cửa sổ mở ra bởi trình duyệt.
– Dữ liệu trong Session Storage được xóa khi người dùng đóng cửa sổ hoặc tab, trong khi dữ liệu trong Local Storage tồn tại đến khi người dùng xóa hoặc tại một điều kiện khác.

Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào từng phần để tìm hiểu một cách chi tiết về các đặc điểm, cách sử dụng và quản lý của Session Storage và Local Storage.

Session Storage

3. Đặc điểm của Session Storage:
– Dữ liệu trong Session Storage chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc.
– Session Storage lưu dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị, giống như đối tượng JavaScript.
– Dữ liệu trong Session Storage không được chia sẻ giữa các phiên làm việc khác nhau hoặc giữa các trình duyệt khác nhau trên cùng một thiết bị.

4. Cách sử dụng Session Storage trong ứng dụng web:
– Để lưu dữ liệu vào Session Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức setItem(key, value). Ví dụ: sessionStorage.setItem(“name”, “John”).
– Để truy cập vào dữ liệu trong Session Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức getItem(key). Ví dụ: var name = sessionStorage.getItem(“name”).
– Để xóa dữ liệu trong Session Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức removeItem(key). Ví dụ: sessionStorage.removeItem(“name”).

5. Quản lý Session Storage và hạn chế của nó:
– Session Storage được quản lý tự động bởi trình duyệt web và không yêu cầu các thao tác phức tạp để lưu trữ dữ liệu.
– Tuy nhiên, một hạn chế của Session Storage là dữ liệu trong phiên làm việc chỉ tồn tại trong quá trình duyệt web đó và bị xóa khi người dùng đóng cửa sổ hoặc tab.

Local Storage

6. Đặc điểm của Local Storage:
– Dữ liệu trong Local Storage tồn tại trong suốt thời gian dài, ngay cả khi người dùng đóng cửa sổ hoặc tab duyệt web.
– Local Storage lưu dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị, giống như đối tượng JavaScript.
– Dữ liệu trong Local Storage có sẵn cho tất cả các trình duyệt và phiên làm việc trên cùng một thiết bị.

7. Sử dụng Local Storage trong ứng dụng web:
– Để lưu dữ liệu vào Local Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức setItem(key, value). Ví dụ: localStorage.setItem(“name”, “John”).
– Để truy cập vào dữ liệu trong Local Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức getItem(key). Ví dụ: var name = localStorage.getItem(“name”).
– Để xóa dữ liệu trong Local Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức removeItem(key). Ví dụ: localStorage.removeItem(“name”).

8. Quản lý Local Storage và ưu điểm của nó:
– Local Storage được quản lý bởi trình duyệt web và dữ liệu được lưu trữ lên thiết bị của người dùng.
– Một ưu điểm lớn của Local Storage là khả năng lưu trữ dữ liệu để sử dụng lâu dài và cho phép người dùng truy cập vào dữ liệu đó mỗi khi họ mở ứng dụng web.

FAQs (Câu hỏi thường gặp):

Q: Session Storage và Local Storage có khác nhau như thế nào?
A: Session Storage tồn tại trong suốt phiên làm việc và dữ liệu bị xóa khi người dùng đóng cửa sổ hoặc tab, trong khi Local Storage tồn tại lâu dài và dữ liệu không bị xóa ngay cả khi người dùng đóng cửa sổ hoặc tab.

Q: Khi nào nên sử dụng Session Storage và Local Storage?
A: Session Storage thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu trong suốt phiên làm việc, ví dụ như thông tin phiên đăng nhập. Trong khi đó, Local Storage phù hợp cho việc lưu trữ dữ liệu lâu dài, như cài đặt ngôn ngữ ưu tiên hoặc thiết lập cá nhân hóa.

Q: Local Storage có giới hạn không gian lưu trữ không?
A: Local Storage có giới hạn không gian lưu trữ, thường là 5MB. Tuy nhiên, người dùng có thể cấu hình hoặc xóa dữ liệu trong Local Storage để giải phóng không gian lưu trữ.

Q: Local Storage có an toàn không?
A: Dữ liệu trong Local Storage không được mã hóa mặc định, nên không an toàn cho việc lưu trữ thông tin nhạy cảm như mật khẩu. Để đảm bảo an toàn, chúng ta nên mã hóa dữ liệu trước khi lưu trữ vào Local Storage.

Q: Session Storage và Local Storage có đồng hồ thời gian hết hạn không?
A: Cả Session Storage và Local Storage không có đồng hồ thời gian hết hạn. Tuy nhiên, chúng có thể bị xóa khi người dùng đóng cửa sổ hoặc tab hoặc khi người dùng xóa dữ liệu lưu trữ.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: session storage and local storage Session Storage, Session Storage là gì, Session storage JavaScript, Cookie vs local storage, Session storage react, sessionStorage W3Schools, sessionStorage setItem, Javascript session variable

Chuyên mục: Top 48 Session Storage And Local Storage

Javascript Cookies Vs Local Storage Vs Session Storage

What Is The Difference Between Session Storage And Local Storage?

Session Storage và Local Storage là hai công cụ quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web. Tuy cả hai đều cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu trên máy khách (client-side), nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai công cụ này và điểm khác biệt giữa Session Storage và Local Storage.

I. Session Storage:
Session Storage trong HTML5 được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong suốt một phiên làm việc (session) của trình duyệt web. Dữ liệu trong Session Storage được duy trì cho đến khi trang web bị đóng lại hoặc phiên làm việc kết thúc (logout). Do đó, mỗi phiên làm việc sẽ có một Session Storage riêng biệt. Dữ liệu lưu trữ trong Session Storage chỉ có thể truy cập được từ cùng một trình duyệt và cùng một tab.

1. Khả năng lưu trữ dữ liệu:
Session Storage có thể lưu trữ các dữ liệu text, số, đối tượng JSON và cả các kiểu dữ liệu nguyên thủy khác. Dữ liệu trong Session Storage được lưu trữ dạng key-value pairs.

2. Kích thước lưu trữ:
Kích thước tối đa của Session Storage thường là từ 5MB đến 10MB, tùy thuộc vào trình duyệt mà bạn sử dụng. Khi Session Storage đạt đến giới hạn này, việc lưu trữ mới nhất sẽ làm mất dữ liệu cũ.

II. Local Storage:
Local Storage là công cụ lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web để duy trì thông tin ngay cả khi trang web bị đóng và mở lại. Dữ liệu trong Local Storage sẽ không bị xóa đi khi trình duyệt web đóng. Nó giúp cho việc duy trì trạng thái của ứng dụng hoặc website ngay cả khi người dùng tắt trình duyệt và truy cập lại sau đó.

1. Khả năng lưu trữ dữ liệu:
Local Storage cũng có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu giống như Session Storage, bao gồm text, số và đối tượng JSON. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng key-value pairs.

2. Kích thước lưu trữ:
Kích thước lưu trữ của Local Storage tương đối lớn, thường từ 5MB đến 10MB, nhưng có thể lên đến 20GB ở một số trình duyệt. Vì vậy, dữ liệu có thể được lưu trữ trong một khoảng thời gian dài mà không bị mất.

III. Sự khác biệt giữa Session Storage và Local Storage:
1. Phạm vi lưu trữ:
– Session Storage chỉ tồn tại trong một phiên làm việc của trình duyệt và sẽ bị xoá khi phiên làm việc kết thúc.
– Local Storage tồn tại ngay cả khi trình duyệt đóng và mở lại.

2. Khả năng truy cập:
– Session Storage chỉ có thể truy cập được từ cùng một trình duyệt và cùng một tab.
– Local Storage được chia sẻ và truy cập từ mọi trình duyệt trên cùng một máy tính, bất kể tab hay trình duyệt sử dụng.

3. Thời gian tồn tại:
– Dữ liệu trong Session Storage chỉ tồn tại trong một phiên làm việc và sẽ bị xóa khi phiên làm việc kết thúc.
– Dữ liệu trong Local Storage không bị xóa trừ khi người dùng hoặc ứng dụng tự xóa nó.

FAQs:
1. Tôi cần lưu trữ thông tin người dùng thông qua các phiên làm việc, nên tôi nên sử dụng Session Storage hay Local Storage?
Nếu bạn cần lưu trữ thông tin trong suốt một phiên làm việc duy nhất, hãy sử dụng Session Storage. Nếu bạn muốn thông tin người dùng được lưu trữ và duy trì ngay cả khi trình duyệt đóng, hãy sử dụng Local Storage.

2. Tôi có thể sử dụng cả hai công cụ cùng một lúc?
Có, bạn có thể sử dụng cả Session Storage và Local Storage cùng một lúc. Cả hai đều cho phép lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt web, nhưng với các mục đích khác nhau.

3. Dữ liệu trong Session Storage và Local Storage có được chia sẻ giữa nhiều trình duyệt trên cùng một máy tính?
Không, Session Storage chỉ có thể truy cập từ cùng một trình duyệt và Local Storage chỉ chia sẻ và truy cập từ cùng một máy tính.

4. Dữ liệu trong Session Storage và Local Storage có thể được truy cập qua JavaScript?
Có, cả Session Storage và Local Storage đều có thể được truy cập thông qua JavaScript bằng cách sử dụng phương thức getItem() và setItem().

5. Dữ liệu trong Session Storage và Local Storage có thể bị xóa ngẫu nhiên?
Không, dữ liệu trong cả hai công cụ này chỉ bị xóa khi người dùng xóa nó hoặc khi phiên làm việc kết thúc trong trường hợp Session Storage.

Which Is Better Localstorage Or Session Storage?

LocalStorage và Session Storage là hai công nghệ lưu trữ cục bộ được hỗ trợ bởi trình duyệt web hiện đại. Cả hai đều cho phép lưu trữ dữ liệu trên máy tính của người dùng trong suốt thời gian phiên làm việc trên trình duyệt web. Tuy nhiên, có sự khác biệt quan trọng giữa hai công nghệ này, và quyết định sử dụng localStorage hay session storage phụ thuộc vào quyền mục tiêu và các yêu cầu cụ thể của ứng dụng web.

LocalStorage là một phương pháp lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web, cho phép chúng ta lưu trữ dữ liệu không bị giới hạn đến một phiên làm việc cụ thể. Dữ liệu lưu trữ trong localStorage có thể được truy cập và sử dụng bởi các trang web khác nhau trong cùng một trình duyệt. Ví dụ: nếu người dùng lưu trữ một tùy chọn ngôn ngữ trong localStorage, dữ liệu này sẽ vẫn còn khi người dùng tắt và mở trình duyệt web ở một lần khác.

Một lợi ích quan trọng về localStorage là tính ổn định và khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài. Nó rất hữu ích để lưu trữ các tùy chọn người dùng, thiết lập ứng dụng, hoặc bất kỳ dữ liệu nào mà chúng ta muốn duy trì sau khi người dùng tắt trình duyệt web. Ngoài ra, localStorage cũng cho phép chúng ta lưu trữ một lượng lớn dữ liệu và truy cập nhanh chóng bằng cách sử dụng API JavaScript đơn giản.

Trong khi localStorage giữ dữ liệu trong suốt phiên làm việc trên trình duyệt web, session storage chỉ lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc hiện tại. Khi người dùng đóng tab hoặc cửa sổ trình duyệt, dữ liệu lưu trữ trong session storage sẽ bị xóa hoàn toàn. Điều này thích hợp cho các trường hợp sử dụng dữ liệu tạm thời như thông tin phiên làm việc, giỏ hàng mua sắm hay trạng thái tạm thời trong ứng dụng web.

Một ưu điểm quan trọng của session storage là tính bảo mật. Dữ liệu lưu trữ trong session storage chỉ có thể truy cập được bởi cùng một trang web. Điều này ngăn chặn tấn công bởi các trang web khác nhau hoặc các kịch bản độc hại. Dữ liệu trong session storage cũng được tự động xóa khi phiên làm việc kết thúc, giúp ngăn chặn việc lưu trữ dư thừa và tiềm ẩn những lỗ hổng bảo mật tiềm năng.

Mặc dù cả hai công nghệ đều hữu ích, quyết định sử dụng localStorage hay session storage phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng web:

– Sử dụng localStorage nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu lâu dài và muốn truy cập dễ dàng từ các trang web khác nhau trong cùng một trình duyệt.
– Sử dụng session storage nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu tạm thời chỉ trong phiên làm việc hiện tại và quan tâm đến tính bảo mật.

FAQs:
Q: Có giới hạn dung lượng cho localStorage và session storage không?
A: Cả localStorage và session storage đều có giới hạn dung lượng khác nhau. Theo quy định, localStorage thường được hỗ trợ với dung lượng tối thiểu 5MB, trong khi session storage thường được hỗ trợ với dung lượng tối đa từ 5MB đến 10MB, tùy thuộc vào trình duyệt và cài đặt của người dùng.

Q: Có những trường hợp nào mà session storage hoặc localStorage không phù hợp?
A: Session storage và localStorage không phù hợp cho việc lưu trữ thông tin nhạy cảm như mật khẩu hay thông tin tài chính. Việc lưu trữ thông tin nhạy cảm trên máy tính cá nhân có thể gây nguy cơ bảo mật nếu dữ liệu bị truy cập hoặc đánh cắp.

Q: Làm thế nào để xóa dữ liệu đã lưu trữ trong localStorage hoặc session storage?
A: Để xóa dữ liệu đã lưu trữ trong localStorage hoặc session storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức `removeItem(key)` trong API JavaScript. Đồng thời, cũng có thể sử dụng `clear()` để xóa toàn bộ dữ liệu trong storage.

Q: localStorage hoặc session storage có thể thay thế cho việc lưu trữ dữ liệu trên máy chủ không?
A: Không, localStorage và session storage chỉ là công nghệ lưu trữ dữ liệu cục bộ và hạn chế trong phạm vi trình duyệt web. Để lưu trữ dữ liệu lâu dài và có thể truy cập từ nhiều thiết bị, cần sử dụng các hình thức lưu trữ dữ liệu trên máy chủ như cơ sở dữ liệu hoặc các dịch vụ lưu trữ đám mây.

Xem thêm tại đây: kenhsangtao.vn

Session Storage

Lưu trữ Phiên trong Ứng dụng Web với Session Storage

Trong quá trình phát triển ứng dụng web, lưu trữ dữ liệu là một yếu tố quan trọng. Một trong những phương pháp phổ biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng trên mạng là sử dụng Session Storage. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Session Storage, cách sử dụng và đánh giá ưu nhược điểm của nó.

I. Session Storage là gì?
Session Storage là một đối tượng trong JavaScript API cho phép lưu trữ dữ liệu trong suốt quá trình hoạt động của phiên đăng nhập của người dùng. Dữ liệu được lưu trữ trong Session Storage sẽ tự động bị xóa khi người dùng đóng tab trình duyệt. Điều này có nghĩa là dữ liệu trong Session Storage chỉ tồn tại trong phạm vi phiên làm việc của người dùng.

II. Cách sử dụng Session Storage
Session Storage rất dễ sử dụng trong JavaScript. Để lưu trữ dữ liệu vào Session Storage, chúng ta sử dụng phương thức setItem(). Dưới đây là ví dụ về cách lưu trữ dữ liệu vào Session Storage:

“`
sessionStorage.setItem(‘key’, ‘value’);
“`

Phương thức setItem() này nhận hai tham số: ‘key’ và ‘value’. Ví dụ trên lưu trữ một giá trị ‘value’ với khóa (key) tương ứng là ‘key’ vào Session Storage.

Để truy xuất dữ liệu từ Session Storage, chúng ta sử dụng phương thức getItem(). Dưới đây là ví dụ về cách truy xuất dữ liệu từ Session Storage:

“`
var data = sessionStorage.getItem(‘key’);
console.log(data);
“`

Phương thức getItem() sẽ trả về giá trị dữ liệu với khóa tương ứng ‘key’ từ Session Storage.

Để xóa dữ liệu từ Session Storage, chúng ta sử dụng phương thức removeItem(). Dưới đây là ví dụ về cách xóa dữ liệu từ Session Storage:

“`
sessionStorage.removeItem(‘key’);
“`

Phương thức removeItem() sẽ xóa dữ liệu được lưu trữ với khóa ‘key’ tương ứng từ Session Storage.

III. Ưu điểm và nhược điểm của Session Storage
1. Ưu điểm:
– Dữ liệu lưu trữ trong Session Storage là dữ liệu người dùng riêng tư và chỉ tồn tại trong quá trình hoạt động của phiên đăng nhập, không ảnh hưởng đến phiên làm việc khác của người dùng hoặc dữ liệu trên máy chủ.
– Session Storage có cách sử dụng đơn giản và dễ dàng triển khai trong ứng dụng web.
– Các thao tác lưu trữ dữ liệu, như thêm, truy xuất hoặc xóa, đều nhanh chóng và hiệu quả.

2. Nhược điểm:
– Dữ liệu lưu trữ trong Session Storage chỉ tồn tại trong phiên làm việc của người dùng. Khi người dùng đóng tab trình duyệt, dữ liệu sẽ bị xóa. Do đó, Session Storage không phù hợp để lưu trữ dữ liệu cần duy trì lâu dài.
– Quyền truy cập vào Session Storage trong trình duyệt có thể bị giới hạn hoặc chặn hoàn toàn trong một số trường hợp.

IV. Câu hỏi thường gặp (FAQs):

1. Làm sao để kiểm tra xem Session Storage có sẵn trong trình duyệt hay không?
Để kiểm tra xem Session Storage có sẵn trong trình duyệt hay không, chúng ta có thể sử dụng điều kiện sau:

“`
if (typeof(Storage) !== “undefined”) {
// Session Storage có sẵn trong trình duyệt
} else {
// Trình duyệt không hỗ trợ Session Storage
}
“`

2. Session Storage có hạn chế bộ nhớ không?
Có, Session Storage có hạn chế bộ nhớ. Mỗi trình duyệt có giới hạn về dung lượng lưu trữ cho Session Storage, thường là khoảng vài MB. Do đó, cần cẩn thận khi lưu trữ dữ liệu lớn trong Session Storage để tránh vượt quá giới hạn này.

3. Session Storage có an toàn không?
Dữ liệu lưu trữ trong Session Storage không được mã hóa và có thể bị truy cập hoặc thay đổi bởi mã JavaScript độc hại hoặc từ các tấn công XSS (Cross-Site Scripting). Vì vậy, không nên lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong Session Storage.

4. Session Storage và Local Storage khác nhau như thế nào?
Session Storage và Local Storage có một số điểm khác nhau:
– Dữ liệu trong Session Storage chỉ tồn tại trong phiên làm việc của người dùng, trong khi dữ liệu trong Local Storage tồn tại trên thiết bị người dùng và không bị xóa khi đóng tab trình duyệt.
– Local Storage có thể được chia sẻ giữa các tab cùng một trang web, trong khi Session Storage là riêng tư cho từng tab.
– Local Storage có dung lượng lưu trữ lớn hơn Session Storage, thường là vài chục MB.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Session Storage trong ứng dụng web. Session Storage là một công cụ mạnh mẽ để lưu trữ dữ liệu người dùng trong quá trình hoạt động của phiên đăng nhập. Tuy nhiên, cần nhớ rằng dữ liệu lưu trữ trong Session Storage chỉ tồn tại trong phiên làm việc của người dùng và không phù hợp để lưu trữ dữ liệu cần duy trì lâu dài.

Session Storage Là Gì

Session Storage là gì và tại sao nó quan trọng trong phát triển web?

Khi chúng ta duyệt web, thường xuyên có nhu cầu lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ các trang web mà chúng ta đã truy cập. Đôi khi, chúng ta cần lưu trữ thông tin như tên đăng nhập, ngôn ngữ sử dụng, các cài đặt cá nhân hoặc thậm chí lịch sử đơn hàng trước và tương tự. Để giải quyết vấn đề này, các nhà phát triển web đã sử dụng các kỹ thuật như cookies, local storage và session storage. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về session storage, khái niệm này là gì và tại sao nó quan trọng trong phát triển web.

Session storage là một hình thức lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web, giúp ta lưu trữ các dữ liệu tạm thời trong quá trình sử dụng trình duyệt, cho đến khi người dùng đóng trình duyệt hoặc tắt thẻ duyệt hiện tại. So với local storage và cookies, session storage có một số đặc điểm nổi bật.

Trước hết, session storage hoạt động dựa trên phiên làm việc. Mỗi phiên làm việc trong trình duyệt tạo ra một định danh duy nhất, thông qua đó session storage có thể lưu trữ dữ liệu chỉ cho phiên làm việc hiện tại. Điều này giúp giữ cho dữ liệu của người dùng riêng tư và an toàn.

Thứ hai, session storage chỉ lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt, không gửi dữ liệu lên máy chủ. Khi người dùng tắt trình duyệt, dữ liệu đã lưu trên session storage sẽ được xóa hoàn toàn. Điều này rất hữu ích trong trường hợp bạn chỉ muốn lưu trữ dữ liệu tạm thời, không cần cung cấp dữ liệu này lên máy chủ.

Thứ ba, session storage có khả năng lưu trữ một lượng lớn dữ liệu tương đối so với cookies. Session storage thường hỗ trợ lưu trữ dữ liệu từ 5-10MB. Điều này làm cho session storage trở thành một giải pháp lưu trữ dữ liệu linh hoạt và mạnh mẽ cho các ứng dụng web đòi hỏi lưu trữ tạm thời dữ liệu lớn.

Tại sao session storage quan trọng trong phát triển web?

Session storage chủ yếu được sử dụng để lưu trữ thông tin phiên làm việc của người dùng trong suốt quá trình duyệt web. Dựa trên thông tin lưu trữ trong session storage, ứng dụng web có thể cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa và thuận tiện cho người dùng. Ví dụ, một trang web có thể lưu trữ thông tin đăng nhập và cho phép người dùng duyệt các trang web khác mà không cần đăng nhập lại. Ngoài ra, các thông tin như cài đặt cá nhân, lịch sử mua hàng, ngôn ngữ sử dụng có thể được lưu trữ trong session storage để truy cập dễ dàng.

Thêm vào đó, session storage còn hỗ trợ trong việc xử lý các biểu mẫu web. Khi người dùng điền vào một biểu mẫu, dữ liệu có thể được lưu trữ tạm thời trong session storage, đảm bảo rằng thông tin không bị mất khi người dùng di chuyển qua lại giữa các trang hoặc làm mới trình duyệt.

FAQs:

1. Session storage và cookies khác nhau như thế nào?
Session storage chỉ lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt và xóa dữ liệu khi trình duyệt đóng cửa sổ hoặc tắt thẻ. Trong khi đó, cookies lưu trữ dữ liệu dưới dạng văn bản và có thể tồn tại trong thời gian dài, thậm chí sau khi trình duyệt đã được đóng.

2. Session storage có nhược điểm gì?
Một nhược điểm của session storage là khi người dùng tắt trình duyệt hoặc di chuyển qua một trang web khác, dữ liệu đã lưu trữ sẽ bị mất. Nếu người dùng cần lưu trữ dữ liệu lâu dài, local storage và cookies có thể là các giải pháp tốt hơn.

3. Có bao nhiêu phiên làm việc có thể được tạo ra bằng session storage?
Session storage cho phép tạo nhiều phiên làm việc, mỗi phiên làm việc có một định danh duy nhất. Số lượng phiên làm việc tạo ra phụ thuộc vào trình duyệt web và các ràng buộc của nó.

4. Session storage có an toàn không?
Session storage được coi là một giải pháp lưu trữ tạm thời an toàn cho dữ liệu nhạy cảm, nhưng sẽ không an toàn nếu gặp phải việc đánh cắp thông tin được thực hiện từ phía người dùng hoặc tấn công từ phía máy chủ. Để giữ an toàn, chúng ta nên mã hóa thông tin trước khi lưu trữ vào session storage.

Với sự phổ biến ngày càng tăng của ứng dụng web, session storage đóng vai trò quan trọng để lưu trữ và truy cập dữ liệu tạm thời nhanh chóng và dễ dàng. Với những đặc điểm nổi bật như an toàn, lưu trữ tạm thời và khả năng lưu trữ lớn, session storage đã trở thành một công cụ quan trọng trong phát triển web.

Session Storage Javascript

Lưu trữ phiên trong JavaScript – Sử dụng Session Storage

Trên các trang web hiện đại, các nhà phát triển web thường cần lưu trữ thông tin phổ biến trong quá trình hoạt động của trình duyệt. Ví dụ, một trang web có thể cần lưu trữ thông tin người dùng đã đăng nhập, giỏ hàng của họ hoặc cài đặt tùy chỉnh. Để làm điều này, JavaScript cung cấp một số phương thức lưu trữ dữ liệu khác nhau, và một trong số đó là Session Storage.

Session Storage là một giao diện lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt web. Không giống như Local Storage, dữ liệu được lưu trữ trong Session Storage chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại. Khi người dùng đóng trình duyệt hoặc mở một tab mới, dữ liệu trong Session Storage sẽ bị xóa và không còn tồn tại nữa.

Để sử dụng Session Storage, chúng ta có thể sử dụng đối tượng của nó được cung cấp bởi trình duyệt như sau:

“`javascript
// Lưu trữ dữ liệu trong Session Storage
sessionStorage.setItem(‘key’, ‘value’);

// Truy cập vào dữ liệu đã lưu trữ trong Session Storage
const data = sessionStorage.getItem(‘key’);

// Xóa dữ liệu khỏi Session Storage
sessionStorage.removeItem(‘key’);

// Xóa tất cả dữ liệu trong Session Storage
sessionStorage.clear();
“`

Khi chúng ta sử dụng `setItem()` để lưu trữ dữ liệu, chúng ta truyền vào một cặp key – value. Key là một chuỗi xác định dữ liệu muốn lưu trữ, và value có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm cả số, chuỗi, đối tượng hoặc mảng.

Sau khi dữ liệu được lưu trữ trong Session Storage, chúng ta có thể truy cập nó bằng cách sử dụng phương thức `getItem()` và truyền vào key tương ứng. Kết quả trả về sẽ là giá trị đã được lưu trữ.

Nếu chúng ta muốn xóa một cặp key-value khỏi Session Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức `removeItem()` và truyền vào key mà chúng ta muốn xóa. Ngoài ra, nếu chúng ta muốn xóa tất cả dữ liệu đã lưu trữ trong Session Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức `clear()`.

Session Storage JavaScript là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt mà chúng ta có thể sử dụng để lưu trữ thông tin tạm thời. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến việc sử dụng Session Storage.

Câu hỏi thường gặp về Session Storage:

Q: Session Storage có thể lưu trữ bao nhiêu dữ liệu?
A: Session Storage thường có một giới hạn lưu trữ dựa trên trình duyệt, ví dụ như khoảng 5 MB. Tuy nhiên, giá trị cụ thể này có thể khác nhau đối với mỗi trình duyệt.

Q: Session Storage có an toàn không?
A: Dữ liệu trong Session Storage chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại và không được chia sẻ qua các trang web khác. Tuy nhiên, nó không được mã hóa, do đó không nên lưu trữ thông tin nhạy cảm như mật khẩu trong Session Storage.

Q: Session Storage khác với Local Storage như thế nào?
A: Session Storage tồn tại trong phiên làm việc hiện tại và bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt. Ngược lại, Local Storage tồn tại mãi mãi và chỉ bị xóa khi người dùng xóa dữ liệu hoặc khi chúng ta xóa nó thông qua mã JavaScript.

Q: Khi nào chúng ta nên sử dụng Session Storage?
A: Một trong những trường hợp sử dụng phổ biến của Session Storage là lưu trữ thông tin phiên làm việc người dùng, ví dụ như giỏ hàng trong cửa hàng trực tuyến hoặc thông tin đăng nhập tạm thời.

Q: Session Storage có thể được sử dụng trên điện thoại di động không?
A: Có, Session Storage có thể được sử dụng trên trình duyệt điện thoại di động giống như trên trình duyệt máy tính để bàn.

Tổng kết:
Session Storage là một công cụ mạnh mẽ để lưu trữ thông tin tạm thời trong JavaScript. Người phát triển web có thể sử dụng Session Storage để lưu trữ thông tin như thông tin đăng nhập người dùng, giỏ hàng hoặc cài đặt tùy chỉnh. Việc sử dụng Session Storage đơn giản và linh hoạt, và nó có thể hữu ích trong nhiều trường hợp sử dụng khác nhau.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề session storage and local storage

JavaScript Cookies vs Local Storage vs Session Storage
JavaScript Cookies vs Local Storage vs Session Storage

Link bài viết: session storage and local storage.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này session storage and local storage.

Xem thêm: https://kenhsangtao.vn/category/huong-dan blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *